Verse

Menu:

സത്യവേദപുസ്തകം : Malayalam Bible (ßeta)  

The complete Malayalam Bible in Unicode was published by Nishad Hussain Kaippally (Website : malayalambible.in)

Malayalam - മലയാളം Hindi - हिंदी Tamil - தமிழ் Kannada - ಕನ್ನಡ Telugu - తెలుగు 

Press CTRL + D To Bookmark This Page..:)

Try English - Malayalam Dictionary.

Found Bugs/Issues?? Contact jenson555@gmail.com

1 ദിനവൃത്താന്തം: അദ്ധ്യായം 1

 
Custom Search

Hide Transliteration [യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലം; ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? :: Yahova ente jeevante balam; njaan aare pedikkum?]

1. ഹനോക്, മെഥൂശേലഹ്, ലാമെക്, നോഹ,

1. Hanoku, Methooshelahu, Laameku, Noha,

1. Adam, Seth, Enosh,

2. ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത്. യാഫെത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ:

2. Shem, Haam, Yaapheththu. Yaapheththinte Puthranmaar:

2. Kenan, Mahalalel, Jared,

3. ഗോമെർ, മാഗോഗ്, മാദായി, യാവാൻ , തൂബാൽ

3. Gomer, Maagogu, Maadhaayi, Yaavaan , Thoobaal

3. Enoch, Methuselah, Lamech, Noah.

4. മേശെക്, തീരാസ്. ഗോമെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: അശ്കേനസ്, രീഫത്ത്, തോഗർമ്മാ.

4. Mesheku, Theeraasu. Gomerinte Puthranmaar: Ashkenasu, Reephaththu, Thogarmmaa.

4. The sons of Noah: Shem, Ham and Japheth. The Japhethites

5. യാവാന്റെ പുത്രന്മാർ: എലീശാ, തർശീശ്, കിത്തീം, ദോദാനീം.

5. Yaavaante Puthranmaar: Eleeshaa, Tharsheeshu, Kiththeem, Dhodhaaneem.

5. The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech and Tiras.

6. ഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ: കൂശ്, മിസ്രയീം, പൂത്ത്, കനാൻ .

6. Haaminte Puthranmaar: Kooshu, Misrayeem, Pooththu, Kanaan .

6. The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

7. കൂശിന്റെ പുത്രന്മാർ: സെബാ, ഹവീലാ, സബ്താ, രമാ, സബെഖാ. രമയുടെ പുത്രന്മാർ: ശെബാ, ദെദാൻ .

7. Kooshinte Puthranmaar: Sebaa, Haveelaa, Sabthaa, Ramaa, Sabekhaa. Ramayude Puthranmaar: Shebaa, Dhedhaan .

7. The sons of Javan: Elishah, Tarshish, the Kittim and the Rodanim. The Hamites

8. കൂശ് നിമ്രോദിനെ ജനിപ്പിച്ചു. അവൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ വീരനായിരുന്നു.

8. Kooshu Nimrodhine Janippichu. Avan Bhoomiyil Aadhyaththe Veeranaayirunnu.

8. The sons of Ham: Cush, Mizraim, Put and Canaan.

9. മിസ്രയീമോ: ലൂദീം, അനാമീം, ലെഹാബീം,

9. Misrayeemo: Loodheem, Anaameem, Lehaabeem,

9. The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba and Dedan.

10. നഫ്തൂഹീം, പത്രൂസീം, കസ്ളൂഹീം,--ഇവരിൽ നിന്നു ഫെലിസ്ത്യർ ഉത്ഭവിച്ചു--കഫ്തോരീം എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു.

10. Naphthooheem, Pathrooseem, Kaslooheem,--ivaril Ninnu Phelisthyar Uthbhavichu--kaphthoreem Ennivare Janippichu.

10. Cush was the father of Nimrod, who grew to be a mighty warrior on earth.

11. കനാൻ തന്റെ ആദ്യജാതനായ സീദോൻ ,

11. Kanaan Thante Aadhyajaathanaaya Seedhon ,

11. Mizraim was the father of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites,

12. ഗിർഗ്ഗശി, ഹിവ്വി, അർക്കി, സീനി, അർവ്വാദി,

12. Girggashi, Hivvi, Arkki, Seeni, Arvvaadhi,

12. Pathrusites, Casluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

13. സെമാരി, ഹമാത്തി എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു.

13. Semaari, Hamaaththi Ennivare Janippichu.

13. Canaan was the father of Sidon his firstborn, and of the Hittites,

14. ശേമിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഏലാം, അശ്ശൂർ, അർപ്പക്ഷദ്, ലൂദ്, അരാം, ഊസ്, ഹൂൾ, ഗേഥെർ, മേശെക്.

14. Sheminte Puthranmaar: Elaam, Ashoor, Arppakshadhu, Loodhu, Araam, Oosu, Hool, Gether, Mesheku.

14. Jebusites, Amorites, Girgashites,

15. അർപ്പക്ഷദ് ശേലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശേലഹ് ഏബെരിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

15. Arppakshadhu Shelahine Janippichu; Shelahu Eberine Janippichu.

15. Hivites, Arkites, Sinites,

16. ഏബെരിന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു പേലെഗ് എന്നു പേർ; അവന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികൾ പിരിഞ്ഞുപോയതു; അവന്റെ സഹോദരന്നു യൊക്താൻ എന്നു പേർ.

16. Eberinnu Randu Puthranmaar Janichu; Oruththannu Pelegu Ennu Per; Avante Kaalaththaayirunnu Bhoovaasikal Pirinjupoyathu; Avante Sahodharannu Yokthaan Ennu Per.

16. Arvadites, Zemarites and Hamathites. The Semites

17. യൊക്താനോ: അല്മോദാദ്,ശേലെഫ്, ഹസർമ്മാവെത്ത്, യാരഹ്,

17. Yokthaano: Almodhaadhu,shelephu, Hasarmmaaveththu, Yaarahu,

17. The sons of Shem: Elam, Asshur, Arphaxad, Lud and Aram. The sons of Aram: Uz, Hul, Gether and Meshech.

18. ഔഫീർ, ഹവീലാ, യോബാബ് എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരെല്ലാവരും യൊക്താന്റെ പുത്രന്മാർ.

18. Aupheer, Haveelaa, Yobaabu Ennivare Janippichu; Ivarellaavarum Yokthaante Puthranmaar.

18. Arphaxad was the father of Shelah, and Shelah the father of Eber.

19. ശേം, അർപ്പക്ഷദ്, ശേലഹ്,

19. Shem, Arppakshadhu, Shelahu,

19. Two sons were born to Eber: One was named Peleg, because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

20. അബ്രാം; ഇവൻ തന്നേ അബ്രാഹാം.

20. Abraam; Ivan Thanne Abraahaam.

20. Joktan was the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

21. അബ്രാഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ: യിസ്ഹാക്, യിശ്മായേൽ.

21. Abraahaaminte Puthranmaar: Yishaaku, Yishmaayel.

21. Hadoram, Uzal, Diklah,

22. അവരുടെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു: യിശ്മായേലിന്റെ ആദ്യജാതൻ നെബായോത്ത്,

22. Avarude Vamshapaaramparyamaavithu: Yishmaayelinte Aadhyajaathan Nebaayoththu,

22. Obal, Abimael, Sheba,

23. കേദാർ, അദ്ബെയേൽ, മിബ്ശാം, മിശ്മാ, ദൂമാ,

23. Kedhaar, Adhbeyel, Mibshaam, Mishmaa, Dhoomaa,

23. Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

24. മസ്സാ, ഹദദ്, തേമാ, യെതൂർ, നാഫീഷ്, കേദമാ; ഇവർ യിശ്മായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ.

24. Massaa, Hadhadhu, Themaa, Yethoor, Naapheeshu, Kedhamaa; Ivar Yishmaayelinte Puthranmaar.

24. Shem, Arphaxad, Shelah,

25. അബ്രാഹാമിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ കെതൂരയുടെ പുത്രന്മാർ: സിമ്രാൻ , യൊക്ശാൻ , മേദാൻ , മിദ്യാൻ , യിശ്ബാക്, ശൂവഹ് എന്നിവരെ അവൾ പ്രസവിച്ചു. യോക്ശാന്റെ പുത്രന്മാർ: ശെബാ, ദെദാൻ .

25. Abraahaaminte Veppaattiyaaya Kethoorayude Puthranmaar: Simraan , Yokshaan , Medhaan , Midhyaan , Yishbaaku, Shoovahu Ennivare Aval Prasavichu. Yokshaante Puthranmaar: Shebaa, Dhedhaan .

25. Eber, Peleg, Reu,

26. മിദ്യാന്റെ പുത്രന്മാർ: ഏഫാ, ഏഫെർ, ഹനോക്, അബീദാ, എൽദായാ; ഇവരെല്ലാവരും കെതൂരയുടെ പുത്രന്മാർ.

26. Midhyaante Puthranmaar: Ephaa, Epher, Hanoku, Abeedhaa, Eldhaayaa; Ivarellaavarum Kethoorayude Puthranmaar.

26. Serug, Nahor, Terah

27. അബ്രാഹാം യിസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യിസ്ഹാക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ ഏശാവ്, യിസ്രായേൽ.

27. Abraahaam Yishaakkine Janippichu. Yishaakkinte Puthranmaar Eshaavu, Yisraayel.

27. and Abram (that is, Abraham).

28. ഏശാവിന്റെ പുത്രന്മാർ: എലീഫാസ്, രെയൂവേൽ, യെയൂശ്, യലാം, കോരഹ്.

28. Eshaavinte Puthranmaar: Eleephaasu, Reyoovel, Yeyooshu, Yalaam, Korahu.

28. The sons of Abraham: Isaac and Ishmael. Descendants of Hagar

29. എലീഫാസിന്റെ പുത്രന്മാർ: തേമാൻ , ഔമാർ, സെഫീ, ഗഥാം, കെനസ്, തിമ്നാ, അമാലേക്.

29. Eleephaasinte Puthranmaar: Themaan , Aumaar, Sephee, Gathaam, Kenasu, Thimnaa, Amaaleku.

29. These were their descendants: Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam,

30. രെയൂവേലിന്റെ പുത്രന്മാർ: നഹത്ത്, സേറഹ്, ശമ്മാ, മിസ്സാ.

30. Reyoovelinte Puthranmaar: Nahaththu, Serahu, Shammaa, Missaa.

30. Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema,

31. സേയീരിന്റെ പുത്രന്മാർ: ലോതാൻ , ശോബാൽ, സിബെയോൻ , അനാ, ദീശോൻ , ഏസെർ, ദീശാൻ .

31. Seyeerinte Puthranmaar: Lothaan , Shobaal, Sibeyon , Anaa, Dheeshon , Eser, Dheeshaan .

31. Jetur, Naphish and Kedemah. These were the sons of Ishmael. Descendants of Keturah

32. ലോതാന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹോരി, ഹോമാം; തിമ്നാ ലോതാന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു.

32. Lothaante Puthranmaar: Hori, Homaam; Thimnaa Lothaante Sahodhari Aayirunnu.

32. The sons born to Keturah, Abraham's concubine: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan.

33. ശോബാലിന്റെ പുത്രന്മാർ: അലീയാൻ , മാനഹത്ത്, ഏബാൽ, ശെഫി, ഔനാം. സിബേയോന്റെ പുത്രന്മാർ: അയ്യാ, അനാ.

33. Shobaalinte Puthranmaar: Aleeyaan , Maanahaththu, Ebaal, Shephi, Aunaam. Sibeyonte Puthranmaar: Ayyaa, Anaa.

33. The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were descendants of Keturah. Descendants of Sarah

34. അനയുടെ പുത്രന്മാർ: ദീശോൻ . ദീശോന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹമ്രാൻ , എശ്ബാൽ, യിത്രാൻ , കെരാൻ .

34. Anayude Puthranmaar: Dheeshon . Dheeshonte Puthranmaar: Hamraan , Eshbaal, Yithraan , Keraan .

34. Abraham was the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel.

35. ഏസെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: ബിൽഹാൻ , സാവാൻ , യാക്കാൻ . ദീശാന്റെ പുത്രന്മാർ: ഊസ്, അരാൻ .

35. Eserinte Puthranmaar: Bilhaan , Saavaan , Yaakkaan . Dheeshaante Puthranmaar: Oosu, Araan .

35. The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36. യിസ്രായേൽമക്കളെ രാജാവു വാഴുംമുമ്പെ ഏദോംദേശത്തു വാണ രാജാക്കന്മാർ ആരെന്നാൽ: ബെയോരിന്റെ മകനായ ബേല; അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു ദിൻ ഹാബാ എന്നു പേർ.

36. Yisraayelmakkale Raajaavu Vaazhummumpe Edhomdheshaththu Vaana Raajaakkanmaar Aarennaal: Beyorinte Makanaaya Bela; Avante Pattanaththinnu Dhin Haabaa Ennu Per.

36. The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz; by Timna: Amalek.

37. ബേല മരിച്ചശേഷം ബൊസ്രക്കാരനായ സേരഹിന്റെ മകൻ യോബാബ് അവന്നു പകരം രാജാവായി.

37. Bela Marichashesham Bosrakkaaranaaya Serahinte Makan Yobaabu Avannu Pakaram Raajaavaayi.

37. The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. The People of Seir in Edom

38. യോബാബ് മരിച്ചശേഷം തേമാദേശക്കാരനായ ഹൂശാം അവന്നു പകരം രാജാവായി.

38. Yobaabu Marichashesham Themaadheshakkaaranaaya Hooshaam Avannu Pakaram Raajaavaayi.

38. The sons of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39. ഹൂശാം മരിച്ചശേഷം ബദദിന്റെ മകൻ ഹദദ് അവന്നു പകരം രാജാവായി; അവൻ മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ മിദ്യാനെ തോല്പിച്ചു; അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു അവീത്ത് എന്നു പേർ.

39. Hooshaam Marichashesham Badhadhinte Makan Hadhadhu Avannu Pakaram Raajaavaayi; Avan Movaabu Samabhoomiyil Midhyaane Tholpichu; Avante Pattanaththinnu Aveeththu Ennu Per.

39. The sons of Lotan: Hori and Homam. Timna was Lotan's sister.

40. ഹദദ് മരിച്ചശേഷം മസ്രേക്കക്കാരനായ സമ്ളാഅവന്നു പകരം രാജാവായി.

40. Hadhadhu Marichashesham Masrekkakkaaranaaya Samlaaavannu Pakaram Raajaavaayi.

40. The sons of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam. The sons of Zibeon: Aiah and Anah.

41. സമ്ളാ മരിച്ചശേഷം നദീതീരത്തുള്ള രെഹോബോത്ത് പട്ടണക്കാരനായ ശൗൽ അവന്നു പകരം രാജാവായി.

41. Samlaa Marichashesham Nadheetheeraththulla Rehoboththu Pattanakkaaranaaya Shaul Avannu Pakaram Raajaavaayi.

41. The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

42. ശൗൽ മരിച്ചശേഷം അക്ബോരിന്റെ മകൻ ബാൽഹാനാൻ അവന്നു പകരം രാജാവായി.

42. Shaul Marichashesham Akborinte Makan Baalhaanaan Avannu Pakaram Raajaavaayi.

42. The sons of Ezer: Bilhan, Zaavan and Akan. The sons of Dishan: Uz and Aran. The Rulers of Edom

43. ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചശേഷം ഹദദ് അവന്നു പകരം രാജാവായി. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു പായീ എന്നും ഭാര്യെക്കു മെഹേതബേൽ എന്നും പേർ. അവൾ മേസാഹാബിന്റെ മകളായ മത്രേദിന്റെ മകളായിരുന്നു.

43. Baalhaanaan Marichashesham Hadhadhu Avannu Pakaram Raajaavaayi. Avante Pattanaththinnu Paayee Ennum Bhaaryekku Mehethabel Ennum Per. Aval Mesaahaabinte Makalaaya Mathredhinte Makalaayirunnu.

43. These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned: Bela son of Beor, whose city was named Dinhabah.

44. ഹദദും മരിച്ചു. ഏദോമ്യ പ്രഭുക്കന്മാരാവിതു: തിമ്നാ പ്രഭു, അല്യാപ്രഭു, യെഥേത്ത് പ്രഭു,

44. Hadhadhum Marichu. Edhomya Prabhukkanmaaraavithu: Thimnaa Prabhu, Alyaaprabhu, Yetheththu Prabhu,

44. When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

45. ഒഹൊലീബാമാപ്രഭു, ഏലാ പ്രഭു, പീനോൻ പ്രഭു,

45. Oholeebaamaaprabhu, Elaa Prabhu, Peenon Prabhu,

45. When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

46. കെനസ്പ്രഭു, തേമാൻ പ്രഭു, മിബ്സാർപ്രഭു,

46. Kenasprabhu, Themaan Prabhu, Mibsaarprabhu,

46. When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

47. മഗ്ദീയേൽപ്രഭു, ഈരാംപ്രഭു; ഇവരത്രേ ഏദോമ്യപ്രഭുക്കന്മാർ.

47. Magdheeyelprabhu, Eeraamprabhu; Ivarathre Edhomyaprabhukkanmaar.

47. When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

48. When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river succeeded him as king.

Why do ads appear in this Website?

×