Four Hundred

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Four, Hundred

×
× നാനൂറ്‌ - Naanooru | Nanooru
× നാനൂറ് എന്ന സംഖ്യ - Naanooru Enna Samkhya | Nanooru Enna Samkhya
× 400 - 400

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 1:10

thirty gold basins, four hundred and ten silver basins of a similar kind, and one thousand other articles.


പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആകെ അയ്യായിരത്തിനാനൂറു ആയിരുന്നു; പ്രവാസികളെ ബാബേലിൽനിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെയും ശേശ്ബസ്സർ കൊണ്ടുപോയി.


Genesis 33:1

Now Jacob lifted his eyes and looked, and there, Esau was coming, and with him were four hundred men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants.


അനന്തരം യാക്കോബ് തലപൊക്കി നോക്കി, ഏശാവും അവനോടുകൂടെ നാനൂറു ആളും വരുന്നതു കണ്ടു; തന്റെ മക്കളെ ലേയയുടെ അടുക്കലും റാഹേലിന്റെ അടുക്കലും രണ്ടു ദാസിമാരുടെ അടുക്കലും വിഭാഗിച്ചു നിർത്തി.


Numbers 2:16

"All who were numbered according to their armies of the forces with Reuben, one hundred and fifty-one thousand four hundred and fifty--they shall be the second to break camp.


രൂബേൻ പാളയത്തിലെ ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവർ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തമ്പത്തോരായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പതു പേർ. അവർ രണ്ടാമതായി പുറപ്പെടേണം.


×

Found Wrong Meaning for Four Hundred?

Name :

Email :

Details :×