Acquaintances

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of acquaintance.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഋണമോചനം - Runamochanam
×
× acquaintance എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Acquaintance Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Acquaintance Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 42:11

Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been his acquaintances before, came to him and ate food with him in his house; and they consoled him and comforted him for all the adversity that the LORD had brought upon him. Each one gave him a piece of silver and each a ring of gold.


അവന്റെ സകലസഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മുമ്പെ അവന്നു പരിചയമുള്ളവരൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവന്റെ വീട്ടിൽ അവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; യഹോവ അവന്റെമേൽ വരുത്തിയിരുന്ന സകലഅനർത്ഥത്തെയും കുറിച്ചു അവർ അവനോടു സഹതാപം കാണിച്ചു അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു; ഔരോരുത്തനും അവന്നു ഔരോ പൊൻ നാണ്യവും ഔരോ പൊൻ മോതിരവും കൊടുത്തു.


Job 19:13

"He has removed my brothers far from me, And my acquaintances are completely estranged from me.


അവർ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്നോടു അകറ്റിക്കളഞ്ഞു; എന്റെ പരിചയക്കാർ എനിക്കു അന്യരായിത്തീർന്നു.


Psalms 88:8

You have put away my acquaintances far from me; You have made me an abomination to them; I am shut up, and I cannot get out;


എന്റെ പരിചയക്കാരെ നീ എന്നോടു അകറ്റി, എന്നെ അവർക്കും വെറുപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു; പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം എന്നെ അടെച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Acquaintances?

Name :

Email :

Details :×