English Meaning

The name given in the Bible to the first man, the progenitor of the human race.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അണ - Ana
× ആദം - ആദം
× ആദിമനുഷ്യന്‍ - Aadhimanushyan‍ | adhimanushyan‍
× ആദാം - Aadhaam | adham
× ആദിമ മനുഷ്യൻ - Aadhima Manushyan | adhima Manushyan
× നിർബന്ധബുദ്ധിയുള്ള - Nirbandhabuddhiyulla | Nirbandhabudhiyulla
× മനുഷ്യ പ്രകൃതിയില്‍ ജന്മസിദ്ധമായ ദൗര്‍ബല്യം - Manushya Prakruthiyil‍ Janmasiddhamaaya Dhaur‍balyam | Manushya Prakruthiyil‍ Janmasidhamaya Dhour‍balyam
× മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ ജന്മസിദ്ധമായ ദൗർബല്യം - Manushya Prakruthiyil Janmasiddhamaaya Dhaurbalyam | Manushya Prakruthiyil Janmasidhamaya Dhourbalyam
× ആദ്യമനുഷ്യന്‍ - Aadhyamanushyan‍ | adhyamanushyan‍
× ആദിമ മനുഷ്യന്‍ - Aadhima Manushyan‍ | adhima Manushyan‍
× ആദിമനുഷ്യൻ - Aadhimanushyan | adhimanushyan
× വഴങ്ങാത്ത - Vazhangaaththa | Vazhangatha
× ആദ്യമനുഷ്യന്‍ - ആദ്യമനുഷ്യന്‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 2:20

So adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for adam there was not found a helper comparable to him.


മനുഷ്യൻ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു; എങ്കിലും മനുഷ്യന്നു തക്കതായൊരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല.


Genesis 4:1

Now adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, "I have acquired a man from the LORD."


അനന്തരം മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ഹവ്വയെ പരിഗ്രഹിച്ചു; അവൾ ഗർഭംധരിച്ചു കയീനെ പ്രസവിച്ചു: യഹോവയാൽ എനിക്കു ഒരു പുരുഷപ്രജ ലഭിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.


Genesis 3:17

Then to adam He said, "Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, "You shall not eat of it': "Cursed is the ground for your sake; In toil you shall eat of it All the days of your life.


മനുഷ്യനോടു കല്പിച്ചതോ: നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്കു അനുസരിക്കയും തിന്നരുതെന്നു ഞാൻ കല്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽനിന്നു അഹോവൃത്തി കഴിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Adam?

Name :

Email :

Details :×