English Meaning

  1. Plural form of add.
  2. Third-person singular simple present indicative form of add.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Galatians 3:15

Brethren, I speak in the manner of men: Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it.


സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം: ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിയമം ആയാലും, അതിന്നു ഉറപ്പു വന്നശേഷം ആരും ദുർബ്ബലമാക്കുകയോ അതിനോടു വല്ലതും കൂട്ടിക്കല്പിക്കയോ ചെയ്യുന്നില്ല.


Job 34:37

For he adds rebellion to his sin; He claps his hands among us, And multiplies his words against God."


അവൻ തന്റെ പാപത്തോടു ദ്രോഹം ചേർക്കുംന്നു; അവൻ നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ കൈ കൊട്ടുന്നു; ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി വാക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.


Proverbs 10:22

The blessing of the LORD makes one rich, And He adds no sorrow with it.


യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു; അദ്ധ്വാനത്താൽ അതിനോടു ഒന്നും കൂടുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Adds?

Name :

Email :

Details :×