Adorned

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of adorn.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× അലംകൃതമായ - Alamkruthamaaya | Alamkruthamaya
× adorn എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Adorn Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Adorn Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
× ആടാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ - Aadaabharanangalaninja | adabharanangalaninja

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 21:19

The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones: the first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald,


നഗരമതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവുംകൊണ്ടു അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒന്നാം അടിസ്ഥാനം സൂര്യകാന്തം രണ്ടാമത്തേതു നീലരത്നം, മൂന്നാമത്തേതു മാണിക്യം, നാലാമത്തേതു മരതകം,


Revelation 18:16

and saying, "Alas, alas, that great city that was clothed in fine linen, purple, and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls!


അയ്യോ, അയ്യോ, മഹാനഗരമേ, നേരിയ തുണിയും ധൂമ്രവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പും ധരിച്ചു പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളേ, ഇത്രവലിയ സമ്പത്തു ഒരു മണിക്ക്കുറുകൊണ്ടു നശിച്ചുപോയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദുഃഖിക്കും.


Ezekiel 23:40

"Furthermore you sent for men to come from afar, to whom a messenger was sent; and there they came. And you washed yourself for them, painted your eyes, and adorned yourself with ornaments.


ഇതുകൂടാതെ ദൂരത്തുനിന്നു വന്ന പുരുഷന്മാർക്കും അവർ ആളയച്ചു; ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന ഉടനെ അവർ വന്നു; അവർക്കും വേണ്ടി നീ കുളിച്ചു, കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി, ആഭരണം അണിഞ്ഞു,


×

Found Wrong Meaning for Adorned?

Name :

Email :

Details :×