Adversaries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of adversary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 4:11

And our adversaries said, "They will neither know nor see anything, till we come into their midst and kill them and cause the work to cease."


ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോ: നാം അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നു അവരെ കൊന്നു പണി മുടക്കുന്നതുവരെ അവർ ഒന്നും അറികയും കാണുകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.


Job 22:20

"Surely our adversaries are cut down, And the fire consumes their remnant.'


ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ മുടിഞ്ഞുപോയി; അവരുടെ ശേഷിപ്പു തീക്കിരയായി എന്നു പറയുന്നു.


Luke 21:15

for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist.


നിങ്ങളുടെ എതിരികൾക്കു ആർക്കും ചെറുപ്പാനോ എതിർപറവാനോ കഴിയാത്ത വാക്കും ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരും.


×

Found Wrong Meaning for Adversaries?

Name :

Email :

Details :×