Adversaries

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of adversary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 4:1

Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the descendants of the captivity were building the temple of the LORD God of Israel,


പ്രവാസികൾ യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു മന്ദിരം പണിയുന്നു എന്നു യെഹൂദയുടെയും ബെന്യാമീന്റെയും വൈരികൾ കേട്ടപ്പോൾ


Psalms 69:19

You know my reproach, my shame, and my dishonor; My adversaries are all before You.


എനിക്കുള്ള നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ അറിയുന്നു; എന്റെ വൈരികൾ എല്ലാവരും നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു.


Nehemiah 4:11

And our adversaries said, "They will neither know nor see anything, till we come into their midst and kill them and cause the work to cease."


ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോ: നാം അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നു അവരെ കൊന്നു പണി മുടക്കുന്നതുവരെ അവർ ഒന്നും അറികയും കാണുകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Adversaries?

Name :

Email :

Details :×