Adversaries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of adversary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 69:19

You know my reproach, my shame, and my dishonor; My adversaries are all before You.


എനിക്കുള്ള നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ അറിയുന്നു; എന്റെ വൈരികൾ എല്ലാവരും നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു.


Job 22:20

"Surely our adversaries are cut down, And the fire consumes their remnant.'


ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ മുടിഞ്ഞുപോയി; അവരുടെ ശേഷിപ്പു തീക്കിരയായി എന്നു പറയുന്നു.


Deuteronomy 32:27

Had I not feared the wrath of the enemy, Lest their adversaries should misunderstand, Lest they should say, "Our hand is high; And it is not the LORD who has done all this."'


ഞാൻ അവരെ ഊതിക്കളഞ്ഞു, മനുഷ്യരിൽനിന്നു അവരുടെ ഔർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Adversaries?

Name :

Email :

Details :×