Adversaries

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of adversary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 13:17

And when He said these things, all His adversaries were put to shame; and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by Him.


ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇട്ട കടുകുമണിയോടു അതു സദൃശം; അതു വളർന്നു വൃക്ഷമായി, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും വന്നു അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിച്ചു.


Psalms 71:13

Let them be confounded and consumed Who are adversaries of my life; Let them be covered with reproach and dishonor Who seek my hurt.


എന്റെ പ്രാണന്നു വിരോധികളായവർ ലജ്ജിച്ചു നശിച്ചുപോകട്ടെ; എനിക്കു അനർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവർ നിന്ദകൊണ്ടും ലജ്ജകൊണ്ടും മൂടിപ്പോകട്ടെ.


Jeremiah 50:7

All who found them have devoured them; And their adversaries said, "We have not offended, Because they have sinned against the LORD, the habitation of justice, The LORD, the hope of their fathers.'


അവരെ കാണുന്നവരൊക്കെയും അവരെ തിന്നുകളയുന്നു; അവരുടെ വൈരികൾ: നാം കുറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല; അവർ നീതിനിവാസമായ യഹോവയോടു, അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യാശയായ യഹോവയോടു തന്നേ, പാപം ചെയ്തുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Adversaries?

Name :

Email :

Details :×