Adversaries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of adversary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 69:19

You know my reproach, my shame, and my dishonor; My adversaries are all before You.


എനിക്കുള്ള നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ അറിയുന്നു; എന്റെ വൈരികൾ എല്ലാവരും നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു.


Lamentations 1:5

Her adversaries have become the master, Her enemies prosper; For the LORD has afflicted her Because of the multitude of her transgressions. Her children have gone into captivity before the enemy.


അവളുടെ അതിക്രമബാഹുല്യംനിമിത്തം യഹോവ അവൾക്കു സങ്കടം വരുത്തിയതിനാൽ അവളുടെ വൈരികൾക്കു പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു, അവളുടെ ശത്രുക്കൾ ശുഭമായിരിക്കുന്നു; അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൈരിയുടെ മുമ്പായി പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നു.


Luke 13:17

And when He said these things, all His adversaries were put to shame; and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by Him.


ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇട്ട കടുകുമണിയോടു അതു സദൃശം; അതു വളർന്നു വൃക്ഷമായി, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും വന്നു അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Adversaries?

Name :

Email :

Details :×