Adversaries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of adversary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 22:20

"Surely our adversaries are cut down, And the fire consumes their remnant.'


ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ മുടിഞ്ഞുപോയി; അവരുടെ ശേഷിപ്പു തീക്കിരയായി എന്നു പറയുന്നു.


1 Samuel 2:10

The adversaries of the LORD shall be broken in pieces; From heaven He will thunder against them. The LORD will judge the ends of the earth. "He will give strength to His king, And exalt the horn of His anointed."


യഹോവയോടു എതിർക്കുംന്നവൻ തകർന്നുപോകുന്നു; അവൻ ആകാശത്തുനിന്നു അവരുടെമേൽ ഇടി വെട്ടിക്കുന്നു. യഹോവ ഭൂസീമാവാസികളെ വിധിക്കുന്നു; തന്റെ രാജാവിന്നു ശക്തി കൊടുക്കുന്നു; തന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ കൊമ്പു ഉയർത്തുന്നു.


Deuteronomy 32:27

Had I not feared the wrath of the enemy, Lest their adversaries should misunderstand, Lest they should say, "Our hand is high; And it is not the LORD who has done all this."'


ഞാൻ അവരെ ഊതിക്കളഞ്ഞു, മനുഷ്യരിൽനിന്നു അവരുടെ ഔർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Adversaries?

Name :

Email :

Details :×