Adversities

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of adversity.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 36:3

It may be that the house of Judah will hear all the adversities which I purpose to bring upon them, that everyone may turn from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin."


പക്ഷേ യെഹൂദാഗൃഹം ഞാൻ അവർക്കും വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന സകല അനർത്ഥത്തെയും കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടു ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടുതിരിവാനും ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യവും പാപവും ക്ഷമിപ്പാനും ഇടവരും.


1 Samuel 10:19

But you have today rejected your God, who Himself saved you from all your adversities and your tribulations; and you have said to Him, "No, set a king over us!' Now therefore, present yourselves before the LORD by your tribes and by your clans."


നിങ്ങളോ സകല അനർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നും കഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഇന്നു ത്യജിച്ചു: ഞങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിനെ നിയമിച്ചുതരേണമെന്നു അവനോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗോത്രംഗോത്രമായും സഹസ്രംസഹസ്രമായും യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Adversities?

Name :

Email :

Details :×