Adversity

Show Usage

Pronunciation of Adversity  

   

English Meaning

Opposition; contrariety.

  1. A state of hardship or affliction; misfortune.
  2. A calamitous event.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദുരിതം - Dhuritham
× ദൗര്‍ഭാഗ്യം - Dhaur‍bhaagyam | Dhour‍bhagyam
× ദൗർഭാഗ്യം - Dhaurbhaagyam | Dhourbhagyam
× ആപത്ത് - Aapaththu | apathu
× കഷ്ടകാലം - Kashdakaalam | Kashdakalam
× വിപത്ത് - Vipaththu | Vipathu
× പതനം - Pathanam
× വിധുരത - Vidhuratha
× ആപത്തുകാലം - Aapaththukaalam | apathukalam
× വിപത്ത്‌ - Vipaththu | Vipathu
× കഷ്‌ടകാലം - Kashdakaalam | Kashdakalam
× ആപത്ത്‌കാലം - Aapaththkaalam | apathkalam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 44:27

Behold, I will watch over them for adversity and not for good. And all the men of Judah who are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by famine, until there is an end to them.


ഞാൻ അവരുടെ നന്മെക്കായിട്ടല്ല, തിന്മെക്കായിട്ടത്രേ ജാഗരിച്ചിരിക്കും; മിസ്രയീംദേശത്തിലെ എല്ലായെഹൂദന്മാരും വാൾകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും നശിച്ചു മുടിഞ്ഞുപോകും.


Jeremiah 45:5

And do you seek great things for yourself? Do not seek them; for behold, I will bring adversity on all flesh," says the LORD. "But I will give your life to you as a prize in all places, wherever you go.'


എന്നാൽ നീ നിനക്കായിട്ടു വലിയ കാര്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ആഗ്രഹിക്കരുതു; ഞാൻ സർവ്വജഡത്തിന്നും അനർത്ഥം വരുത്തും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; എങ്കിലും നീ പോകുന്ന എല്ലാ ഇടത്തും ഞാൻ നിന്റെ ജീവനെ നിനക്കു കൊള്ളപോലെ തരും എന്നിങ്ങനെ നീ അവനോടു പറയേണം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു


Jeremiah 39:16

"Go and speak to Ebed-Melech the Ethiopian, saying, "Thus says the LORD of hosts, the God of Israel: "Behold, I will bring My words upon this city for adversity and not for good, and they shall be performed in that day before you.


നീ ചെന്നു കൂശ്യനായ ഏബെദ്-മേലെക്കിനോടു പറയേണ്ടതു: യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ എന്റെ വചനങ്ങളെ ഈ നഗരത്തിന്മേൽ നന്മെക്കല്ല, തിന്മെക്കത്രേ നിവൃത്തിക്കും; അന്നു നീ കാൺകെ അവ നിവൃത്തിയാകും.


×

Found Wrong Meaning for Adversity?

Name :

Email :

Details :×