Afterward

Show Usage

Pronunciation of Afterward  

English Meaning

  1. At a later time; subsequently.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 2:16

And she said to them, "Get to the mountain, lest the pursuers meet you. Hide there three days, until the pursuers have returned. afterward you may go your way."


അവൾ അവരോടു: തിരിഞ്ഞുപോയവർ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അവർ മടങ്ങിപ്പോരുവോളം മൂന്നു ദിവസം അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പിൻ ; അതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വഴിക്കു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു.


Job 18:2

"How long till you put an end to words? Gain understanding, and afterward we will speak.


നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മൊഴികൾക്കു കുടുക്കുവേക്കും? ബുദ്ധിവെപ്പിൻ ; പിന്നെ നമുക്കു സംസാരിക്കാം.


Proverbs 28:23

He who rebukes a man will find more favor afterward Than he who flatters with the tongue.


ചക്കരവാക്കു പറയുന്നവനെക്കാൾ ശാസിക്കുന്നവന്നു പിന്നീടു പ്രീതി ലഭിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Afterward?

Name :

Email :

Details :×