Pronunciation of Ago  

   

English Meaning

Past; gone by; since; as, ten years ago; gone long ago.

  1. Gone by; past: two years ago.
  2. In the past: It happened ages ago.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പൂര്‍വ്വകാലത്ത് - Poor‍vvakaalaththu | Poor‍vvakalathu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 30:13

Then David said to him, "To whom do you belong, and where are you from?" And he said, "I am a young man from Egypt, servant of an Amalekite; and my master left me behind, because three days ago I fell sick.


ദാവീദ് അവനോടു: നീ ആരുടെ ആൾ? എവിടുത്തുകാരൻ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവൻ : ഞാൻ ഒരു മിസ്രയീമ്യബാല്യക്കാരൻ ; ഒരു അമാലേക്യന്റെ ഭൃത്യൻ . മൂന്നു ദിവസം മുമ്പെ എനിക്കു ദീനം പിടിച്ചതുകൊണ്ടു എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു.


2 Kings 19:25

"Did you not hear long ago How I made it, From ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass, That you should be For crushing fortified cities into heaps of ruins.


ഞാൻ പണ്ടുപണ്ടേ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി, പൂർവ്വകാലത്തു തന്നേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നു നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? നീ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ ശൂന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.


Acts 15:7

And when there had been much dispute, Peter rose up and said to them: "Men and brethren, you know that a good while ago God chose among us, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe.


സഹോദരന്മാരേ, കുറെ നാൾ മുമ്പെ ദൈവം നിങ്ങളിൽ വെച്ചു ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിശേഷവചനം കേട്ടു വിശ്വസിക്കേണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു വല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Ago?

Name :

Email :

Details :×