Pronunciation of Ai  

English Meaning

The three-toed sloth (Bradypus tridactylus) of South America. See Sloth.

  1. See sloth.
  2. airborne intercept

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 8:2

And you shall do to ai and its king as you did to Jericho and its king. Only its spoil and its cattle you shall take as booty for yourselves. Lay an ambush for the city behind it."


യെരീഹോവിനോടും അതിന്റെ രാജാവിനോടും ചെയ്തതുപോലെ നീ ഹായിയോടും അതിന്റെ രാജാവിനോടും ചെയ്യേണം: എന്നാൽ അതിലെ കൊള്ളയെയും കന്നുകാലികളെയും നിങ്ങൾക്കു എടുത്തു കൊള്ളാം. പട്ടണത്തിന്റെ പിൻ ഭാഗത്തു പതിയിരിപ്പു ആക്കേണം.


Jeremiah 49:3

"Wail, O Heshbon, for ai is plundered! Cry, you daughters of Rabbah, Gird yourselves with sackcloth! Lament and run to and fro by the walls; For Milcom shall go into captivity With his priests and his princes together.


ഹെശ്ബോനേ, മുറയിടുക; ഹായി ശൂന്യമായ്പോയിരിക്കുന്നുവല്ലോ; രബ്ബയുടെ പുത്രീനഗരങ്ങളേ, നിലവിളിപ്പിൻ ; രട്ടുടുത്തുകൊൾവിൻ ; വിലപിച്ചുകൊണ്ടു വേലികൾക്കരികെ ഉഴന്നുനടപ്പിൻ ! മൽക്കോമും അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാം പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകും.


Joshua 8:20

And when the men of ai looked behind them, they saw, and behold, the smoke of the city ascended to heaven. So they had no power to flee this way or that way, and the people who had fled to the wilderness turned back on the pursuers.


ഹായിപട്ടണക്കാർ പുറകോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ പട്ടണത്തിലെ പുക ആകാശത്തേക്കു പൊങ്ങുന്നതുകണ്ടു; അവർക്കും ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഔടുവാൻ കഴിവില്ലാതെയായി; മരുഭൂമിവഴിയായി ഔടിയ ജനവും തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Ai?

Name :

Email :

Details :×