Although

Show Usage

Pronunciation of Although  

   

English Meaning

Grant all this; be it that; supposing that; notwithstanding; though.

  1. Regardless of the fact that; even though.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആയിട്ടും - Aayittum | ayittum
× എന്നാലും - Ennaalum | Ennalum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 22:17

Is the iniquity of Peor not enough for us, from which we are not cleansed till this day, although there was a plague in the congregation of the LORD,


പെയോർ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ അകൃത്യം നമുക്കു പോരായോ? അതുനിമിത്തം യഹോവയുടെ സഭെക്കു ബാധ ഉണ്ടായിട്ടും നാം ഇന്നുവരെ അതു നീക്കി നമ്മെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ.


Joshua 17:18

but the mountain country shall be yours. although it is wooded, you shall cut it down, and its farthest extent shall be yours; for you shall drive out the Canaanites, though they have iron chariots and are strong."


മലനാടു നിനക്കുള്ളതു ആയിരിക്കേണം; അതു കാടാകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതു വെട്ടിത്തെളിക്കേണം അതിന്റെ അറുതിപ്രദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ളവ തന്നേ; കനാന്യർ ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉള്ളവരും ബലവാന്മാരും ആകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ നീക്കിക്കളയും.


Jeremiah 35:14

"The words of Jonadab the son of Rechab, which he commanded his sons, not to drink wine, are performed; for to this day they drink none, and obey their father's commandment. But although I have spoken to you, rising early and speaking, you did not obey Me.


രേഖാബിന്റെ മകനായ യോനാദാബ് തന്റെ പുത്രന്മാരോടു വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നു കല്പിച്ചതു അവർ നിവർത്തിക്കുന്നു; അവർ പിതാവിന്റെ കല്പന പ്രമാണിച്ചു ഇന്നുവരെ കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ ഇടവിടാതെ നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Although?

Name :

Email :

Details :×