Pronunciation of Am  

   

English Meaning

  1. First person singular present indicative of be.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× be എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം. - Be Enna Padhaththinte Prathamapurusha Ekavachana Saamaanya Varththamaanakaalasoochanaaroopam. | Be Enna Padhathinte Prathamapurusha Ekavachana Samanya Varthamanakalasoochanaroopam.
×
× a.m. എന്ന വാക്കിന്റെ ഇതര സ്പെല്ലിംഗ്. - A. M. Enna Vaakkinte Ithara Spellimgu. | A. M. Enna Vakkinte Ithara Spellimgu.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 39:17

"And as for you, son of man, thus says the Lord GOD, "Speak to every sort of bird and to every beast of the field: "Assemble yourselves and come; Gather together from all sides to My sacrificial meal Which I am sacrificing for you, A great sacrificial meal on the mountains of Israel, That you may eat flesh and drink blood.


മനുഷ്യപുത്രാ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സകലവിധ പക്ഷികളോടും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും നീ പറയേണ്ടുന്നതും: നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ ; നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കയും ചെയ്യണ്ടേതിന്നു ഞാൻ യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു മഹായാഗമായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അറുപ്പാൻ പോകുന്ന എന്റെ യാഗത്തിന്നു നാലുപുറത്തു നിന്നും വന്നുകൂടുവിൻ .


Isaiah 44:6

"Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: "I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God.


യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ യഹോവ, അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ, ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ആകുന്നു; ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല.


Leviticus 20:22

"You shall therefore keep all My statutes and all My judgments, and perform them, that the land where I am bringing you to dwell may not vomit you out.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ കുടിയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദേശം നിങ്ങളെ ഛർദ്ദിച്ചുകളയാതിരിപ്പാൻ എന്റെ എല്ലാചട്ടങ്ങളും സകലവിധികളും പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Am?

Name :

Email :

Details :×