Ammonites

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ammonite.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 2:20

(That was also regarded as a land of giants; giants formerly dwelt there. But the ammonites call them Zamzummim,


അവർ വലിപ്പവും പെരുപ്പവും അനാക്യരെപ്പോലെ പൊക്കവുമുള്ള ജാതിയായിരുന്നു; എങ്കിലും യഹോവ അവരെ അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചു; ഇങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കി അവരുടെ സ്ഥലത്തു കുടിപാർത്തു.


Joshua 13:25

Their territory was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the ammonites as far as Aroer, which is before Rabbah,


അവരുടെ ദേശം യസേരും ഗിലെയാദിലെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും രബ്ബയുടെ നേരെയുള്ള അരോവേർവരെ അമ്മോന്യരുടെ പാതിദേശവും;


Ezekiel 21:28

"And you, son of man, prophesy and say, "Thus says the Lord GOD concerning the ammonites and concerning their reproach,' and say: "A sword, a sword is drawn, Polished for slaughter, For consuming, for flashing--


മനുഷ്യപുത്രാ, നീ പ്രവചിച്ചു പറയേണ്ടതു: അമ്മോന്യരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നിന്ദയെക്കുറിച്ചും യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:


×

Found Wrong Meaning for Ammonites?

Name :

Email :

Details :×