Answers

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of answer.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 42:4

Then Jeremiah the prophet said to them, "I have heard. Indeed, I will pray to the LORD your God according to your words, and it shall be, that whatever the LORD answers you, I will declare it to you. I will keep nothing back from you."


യിരെമ്യാപ്രവാചകൻ അവരോടു: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിക്കും; യഹോവ നിങ്ങൾക്കു ഉത്തരമരുളുന്നതെല്ലാം ഞൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും; ഒന്നും മറെച്ചുവെക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Ecclesiastes 10:19

A feast is made for laughter, And wine makes merry; But money answers everything.


സന്തോഷത്തിന്നായിട്ടു വിരുന്നു കഴിക്കുന്നു; വീഞ്ഞു ജീവനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു; ദ്രവ്യമോ സകലത്തിന്നും ഉതകുന്നു.


1 Samuel 20:10

Then David said to Jonathan, "Who will tell me, or what if your father answers you roughly?"


ദാവീദ് യോനാഥാനോടു: നിന്റെ അപ്പൻ നിന്നോടു ക ിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാലോ അതു ആർ എന്നെ അറിയിക്കും എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Answers?

Name :

Email :

Details :×