Apostleship

Show Usage

Pronunciation of Apostleship  

   

English Meaning

The office or dignity of an apostle.

  1. The position, post, or duty of being an apostle

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 1:5

Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name,


ജഡം സംബന്ധിച്ചു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽനിന്നു ജനിക്കയും മരിച്ചിട്ടു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവു സംബന്ധിച്ചു ദൈവ പുത്രൻ എന്നു ശക്തിയോടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ ഞങ്ങൾ


Galatians 2:8

(for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles),


ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടും എനിക്കു ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോബും കേഫാവും യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാന്തക്കവണ്ണം എനിക്കും ബർന്നബാസിന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കൈ തന്നു.


Acts 1:25

to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place."


ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ചുതരേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ പേർക്കും ചീട്ടിട്ടു:


×

Found Wrong Meaning for Apostleship?

Name :

Email :

Details :×