Apostleship

Show Usage

Pronunciation of Apostleship  

   

English Meaning

The office or dignity of an apostle.

  1. The position, post, or duty of being an apostle

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 9:2

If I am not an apostle to others, yet doubtless I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord.


മറ്റുള്ളവർക്കും ഞാൻ അപ്പൊസ്തലൻ അല്ലെന്നുവരികിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു ആകുന്നു; കർത്താവിൽ എന്റെ അപ്പൊസ്തലത്വത്തിന്റെ മുദ്ര നിങ്ങളല്ലോ.


Galatians 2:8

(for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles),


ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടും എനിക്കു ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോബും കേഫാവും യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാന്തക്കവണ്ണം എനിക്കും ബർന്നബാസിന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കൈ തന്നു.


Acts 1:25

to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place."


ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ചുതരേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ പേർക്കും ചീട്ടിട്ടു:


×

Found Wrong Meaning for Apostleship?

Name :

Email :

Details :×