Apostleship

Show Usage

Pronunciation of Apostleship  

   

English Meaning

The office or dignity of an apostle.

  1. The position, post, or duty of being an apostle

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 1:5

Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name,


ജഡം സംബന്ധിച്ചു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽനിന്നു ജനിക്കയും മരിച്ചിട്ടു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവു സംബന്ധിച്ചു ദൈവ പുത്രൻ എന്നു ശക്തിയോടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ ഞങ്ങൾ


Galatians 2:8

(for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles),


ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടും എനിക്കു ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോബും കേഫാവും യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാന്തക്കവണ്ണം എനിക്കും ബർന്നബാസിന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കൈ തന്നു.


1 Corinthians 9:2

If I am not an apostle to others, yet doubtless I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord.


മറ്റുള്ളവർക്കും ഞാൻ അപ്പൊസ്തലൻ അല്ലെന്നുവരികിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു ആകുന്നു; കർത്താവിൽ എന്റെ അപ്പൊസ്തലത്വത്തിന്റെ മുദ്ര നിങ്ങളല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Apostleship?

Name :

Email :

Details :×