Approached

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of approach.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;സമീപിച്ച - Sameepicha ;സമീപിക്കപ്പെട്ട - Sameepikkappetta ;approach എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Approach Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Approach Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 6:15

Then these men approached the king, and said to the king, "Know, O king, that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king establishes may be changed."


എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു: രാജാവേ, രാജാവു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിരോധകല്പനയോ നിയമമോ മാറ്റിക്കൂടാ എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നിയമം എന്നു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കേണം എന്നു രാജാവോടു ഉണർത്തിച്ചു.


1 Kings 20:13

Suddenly a prophet approached Ahab king of Israel, saying, "Thus says the LORD: "Have you seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into your hand today, and you shall know that I am the LORD."'


എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ യിസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഈ മഹാസംഘത്തെ ഒക്കെയും നീ കണ്ടുവോ? ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു നീ അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Kings 16:12

And when the king came back from Damascus, the king saw the altar; and the king approached the altar and made offerings on it.


രാജാവു ദമ്മേശെക്കിൽനിന്നു വന്നപ്പോൾ ആ യാഗപീ ം കണ്ടു; രാജാവു യാഗപീ ത്തിങ്കൽ ചെന്നു അതിന്മേൽ കയറി.


×

Found Wrong Meaning for Approached?

Name :

Email :

Details :×