Archers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of archer.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ധനുര്‍ധാരി - Dhanur‍dhaari | Dhanur‍dhari
× ധനുർദ്ധരൻ - Dhanurddharan | Dhanurdharan
×
× ധനുരാശി - Dhanuraashi | Dhanurashi
× വില്ലാളി - Villaali | Villali
× അമ്പെയ്‌ത്ത്‌ വിദ്യയില്‍ പാടവംഉള്ള ആള്‍ - Ampeyththu Vidhyayil‍ Paadavamulla Aal‍ | Ampeythu Vidhyayil‍ Padavamulla al‍
× ധനുർവേദം - Dhanurvedham
× അമ്പെയ്‌ത്ത്‌ വിദ്യയിൽ പാടവംഉള്ള ആൾ - Ampeyththu Vidhyayil Paadavamulla Aal | Ampeythu Vidhyayil Padavamulla al
× വില്ലാളിയുടെ - Villaaliyude | Villaliyude
× ധനുർധാരി - Dhanurdhaari | Dhanurdhari
× വില്ലാളിവീരൻ - Villaaliveeran | Villaliveeran

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 35:23

And the archers shot King Josiah; and the king said to his servants, "Take me away, for I am severely wounded."


വില്ലാളികൾ യോശീയാരാജാവിനെ എയ്തു; രാജാവു തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു: എന്നെ കൊണ്ടുപോകുവിൻ ; ഞാൻ ക ിനമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Chronicles 10:3

The battle became fierce against Saul. The archers hit him, and he was wounded by the archers.


പട ശൗലിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും മുറുകി, വില്ലാളികൾ അവനെ കണ്ടു, വില്ലാളികളാൽ അവൻ വിഷമത്തിലായി.


Jeremiah 50:29

"Call together the archers against Babylon. All you who bend the bow, encamp against it all around; Let none of them escape. Repay her according to her work; According to all she has done, do to her; For she has been proud against the LORD, Against the Holy One of Israel.


ബാബേലിന്റെ നേരെ വില്ലാളികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ ; വില്ലു കുലെക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളോരേ, അതിന്റെ നേരെ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങുവിൻ ; ആരും അതിൽ നിന്നു ചാടിപ്പോകരുതു; അതിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം അതിന്നു പകരം കൊടുപ്പിൻ ; അതു ചെയ്തതുപോലെ ഒക്കെയും അതിനോടും ചെയ്‍വിൻ ; അതു യഹോവയോടു, യിസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനോടു തന്നേ, അഹങ്കാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Archers?

Name :

Email :

Details :×