Archers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of archer.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ധനുർദ്ധരൻ - Dhanurddharan | Dhanurdharan
× ധനുരാശി - Dhanuraashi | Dhanurashi
× ധനുർധാരി - Dhanurdhaari | Dhanurdhari
× ധനുര്‍ധാരി - Dhanur‍dhaari | Dhanur‍dhari
× ധനുർവേദം - Dhanurvedham
× വില്ലാളി - Villaali | Villali
× അമ്പെയ്‌ത്ത്‌ വിദ്യയിൽ പാടവംഉള്ള ആൾ - Ampeyththu Vidhyayil Paadavamulla Aal | Ampeythu Vidhyayil Padavamulla al
×
× അമ്പെയ്‌ത്ത്‌ വിദ്യയില്‍ പാടവംഉള്ള ആള്‍ - Ampeyththu Vidhyayil‍ Paadavamulla Aal‍ | Ampeythu Vidhyayil‍ Padavamulla al‍
× വില്ലാളിവീരൻ - Villaaliveeran | Villaliveeran
× വില്ലാളിയുടെ - Villaaliyude | Villaliyude

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 49:23

The archers have bitterly grieved him, Shot at him and hated him.


വില്ലാളികൾ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു; അവർ എയ്തു, അവനോടു പൊരുതു.


2 Chronicles 35:23

And the archers shot King Josiah; and the king said to his servants, "Take me away, for I am severely wounded."


വില്ലാളികൾ യോശീയാരാജാവിനെ എയ്തു; രാജാവു തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു: എന്നെ കൊണ്ടുപോകുവിൻ ; ഞാൻ ക ിനമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Chronicles 10:3

The battle became fierce against Saul. The archers hit him, and he was wounded by the archers.


പട ശൗലിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും മുറുകി, വില്ലാളികൾ അവനെ കണ്ടു, വില്ലാളികളാൽ അവൻ വിഷമത്തിലായി.


×

Found Wrong Meaning for Archers?

Name :

Email :

Details :×