Pronunciation of Ark  

   

English Meaning

A chest, or coffer.

  1. Bible The chest containing the Ten Commandments written on stone tablets, carried by the Hebrews during their desert wanderings. Also called Ark of the Covenant.
  2. Judaism The Holy Ark.
  3. Bible The boat built by Noah for survival during the Flood.
  4. Nautical A large, commodious boat.
  5. A shelter or refuge.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പടക്‌ - Padaku
× പ്രളയകാലത്ത്‌ നോഹകയറി രക്ഷപ്പെട്ട തോണി - Pralayakaalaththu Nohakayari Rakshappetta Thoni | Pralayakalathu Nohakayari Rakshappetta Thoni
× പ്രളയകാലത്ത് നോവയും കുടുംബവും മറ്റു മൃഗങ്ങളും കയറി രക്ഷപ്പെട്ട പേടകം - Pralayakaalaththu Novayum Kudumbavum Mattu Mrugangalum Kayari Rakshappetta Pedakam | Pralayakalathu Novayum Kudumbavum Mattu Mrugangalum Kayari Rakshappetta Pedakam
× പേടകം - Pedakam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 3:11

Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over before you into the Jordan.


ഇതാ, സർവ്വഭൂമിക്കും നാഥനായവന്റെ നിയമപെട്ടകം നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി യോർദ്ദാനിലേക്കു കടക്കുന്നു.


2 Samuel 6:11

The ark of the LORD remained in the house of Obed-Edom the Gittite three months. And the LORD blessed Obed-Edom and all his household.


യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഗിത്യനായ ഔബേദ്-എദോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്നുമാസം ഇരുന്നു; യഹോവ ഔബേദ്-എദോമിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചു.


2 Chronicles 35:3

Then he said to the Levites who taught all Israel, who were holy to the LORD: "Put the holy ark in the house which Solomon the son of David, king of Israel, built. It shall no longer be a burden on your shoulders. Now serve the LORD your God and His people Israel.


അവൻ എല്ലായിസ്രായേലിന്നും ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും യഹോവേക്കു വിശുദ്ധന്മാരുമായ ലേവ്യരോടു പറഞ്ഞതു: യിസ്രായേൽരാജാവായ ദാവീദിന്റെ മകൻ ശലോമോൻ പണിത ആലയത്തിൽ വിശുദ്ധപെട്ടകം വെപ്പിൻ ; ഇനി അതു നിങ്ങളുടെ തോളുകൾക്കു ഭാരമായിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെയും അവന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെയും സേവിച്ചുകൊൾവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Ark?

Name :

Email :

Details :×