Arrayed

Show Usage

Pronunciation of Arrayed  

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of array.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;നിരത്തിയ - Niraththiya | Nirathiya ;array എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Array Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Array Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 17:4

The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication.


ആ സ്ത്രീ ധൂമ്രവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പു നിറവും ഉള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളായി തന്റെ വേശ്യവൃത്തിയുടെ മ്ളേച്ഛതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാനപാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.


Esther 6:11

So Haman took the robe and the horse, arrayed Mordecai and led him on horseback through the city square, and proclaimed before him, "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!"


അപ്പോൾ ഹാമാൻ വസ്ത്രവും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നു മൊർദ്ദെഖായിയെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽകൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.


Luke 12:27

Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.


ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വസികളേ, നിങ്ങളെ എത്ര അധികം?


×

Found Wrong Meaning for Arrayed?

Name :

Email :

Details :×