Arrayed

Show Usage

Pronunciation of Arrayed  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of array.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× array എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Array Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Array Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×
× നിരത്തിയ - Niraththiya | Nirathiya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 12:21

So on a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them.


നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ ഹെരോദാവു രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു ഭദ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്നു അവരോടു പ്രസംഗം കഴിച്ചു.


Esther 6:11

So Haman took the robe and the horse, arrayed Mordecai and led him on horseback through the city square, and proclaimed before him, "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!"


അപ്പോൾ ഹാമാൻ വസ്ത്രവും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നു മൊർദ്ദെഖായിയെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽകൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.


Matthew 6:29

and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.


എന്നാൽ ശലോമോൻ പോലും തന്റെ സർവ്വ മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Arrayed?

Name :

Email :

Details :×