Arrayed

Show Usage

Pronunciation of Arrayed  

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of array.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;നിരത്തിയ - Niraththiya | Nirathiya ;array എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Array Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Array Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 6:11

So Haman took the robe and the horse, arrayed Mordecai and led him on horseback through the city square, and proclaimed before him, "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!"


അപ്പോൾ ഹാമാൻ വസ്ത്രവും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നു മൊർദ്ദെഖായിയെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽകൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.


Acts 12:21

So on a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them.


നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ ഹെരോദാവു രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു ഭദ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്നു അവരോടു പ്രസംഗം കഴിച്ചു.


Revelation 17:4

The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication.


ആ സ്ത്രീ ധൂമ്രവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പു നിറവും ഉള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളായി തന്റെ വേശ്യവൃത്തിയുടെ മ്ളേച്ഛതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാനപാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Arrayed?

Name :

Email :

Details :×