Articles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of article.
  2. Breeches; coat and waistcoat.
  3. the period during which a person works as an articled clerk; articling

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× article എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Article Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Article Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 10:25

Each man brought his present: articles of silver and gold, garments, armor, spices, horses, and mules, at a set rate year by year.


അവരിൽ ഔരോരുത്തനും ആണ്ടുതോറും താന്താന്റെ കാഴ്ചയായി വെള്ളിപ്പാത്രം, പൊൻ പാത്രം, വസ്ത്രം, ആയുധം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം, കുതിര, കോവർകഴുത എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു.


1 Chronicles 22:19

Now set your heart and your soul to seek the LORD your God. Therefore arise and build the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD and the holy articles of God into the house that is to be built for the name of the LORD."


ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഏല്പിച്ചുകൊടുപ്പിൻ . എഴുന്നേല്പിൻ ; യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകവും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധപാത്രങ്ങളും യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു പണിവാനുള്ള ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ പണിവിൻ .


2 Chronicles 4:16

also the pots, the shovels, the forks--and all their articles Huram his master craftsman made of burnished bronze for King Solomon for the house of the LORD.


ചട്ടുകങ്ങൾ, മുൾക്കൊളുത്തുകൾ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും ഹൂരാം-ആബി മിനുക്കിയ താമ്രംകൊണ്ടു യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നുവേണ്ടി ശലോമോൻ രാജാവിന്നു ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Articles?

Name :

Email :

Details :×