Articles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of article.
  2. Breeches; coat and waistcoat.
  3. the period during which a person works as an articled clerk; articling

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× article എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Article Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Article Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 22:19

Now set your heart and your soul to seek the LORD your God. Therefore arise and build the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD and the holy articles of God into the house that is to be built for the name of the LORD."


ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഏല്പിച്ചുകൊടുപ്പിൻ . എഴുന്നേല്പിൻ ; യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകവും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധപാത്രങ്ങളും യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു പണിവാനുള്ള ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ പണിവിൻ .


1 Kings 7:45

the pots, the shovels, and the bowls. All these articles which Huram made for King Solomon for the house of the LORD were of burnished bronze.


കലങ്ങൾ, ചട്ടുകങ്ങൾ, കലശങ്ങൾ എന്നിവ തന്നേ. യഹോവയുടെ ആലയം വക ശലോമോൻ രാജാവിന്നു വേണ്ടി ഹീരാം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും മിനുക്കിയ താമ്രംകൊണ്ടായിരുന്നു.


1 Chronicles 28:13

also for the division of the priests and the Levites, for all the work of the service of the house of the LORD, and for all the articles of service in the house of the LORD.


പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും ക്കുറുകൾ, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ സകലശുശ്രൂഷയുടെയും വേല, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കുള്ള സകലപാത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാറ്റെയും കുറിച്ചു തന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതൃകാവിവരവും അവന്നു കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Articles?

Name :

Email :

Details :×