Ashes

Show Usage

English Meaning

The earthy or mineral particles of combustible substances remaining after combustion, as of wood or coal.

  1. Plural form of ash.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഇംഗ്ലണ്ടും ആസ്‌ത്രലിയയും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ്‌ മാച്ചുകളിലെ വിജയിക്കുള്ള സാങ്കല്‍പിക ട്രാഫി - Imglandum Aasthraliyayum Thammilulla Desttu Maachukalile Vijayikkulla Saankal‍pika Draaphi | Imglandum asthraliyayum Thammilulla Desttu Machukalile Vijayikkulla Sankal‍pika Draphi ;അശോകമരം - Ashokamaram ;ചാരം - Chaaram | Charam ;ചിതാഭസ്‌മം - Chithaabhasmam | Chithabhasmam ;ശാമീലം - Shaameelam | Shameelam ;ഭസിതം - Bhasitham ;

ash എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Ash Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Ash Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;സിഗരറ്റ്‌ ചാരം ഇടുന്നതിനുള്ള പാത്രം - Sigarattu Chaaram Idunnathinulla Paathram | Sigarattu Charam Idunnathinulla Pathram ;ഭസ്മം - Bhasmam ;ചുട്ടെരിച്ചു ചാമ്പലാക്കുക - Chutterichu Chaampalaakkuka | Chutterichu Champalakkuka ;നീറ് - Neeru ;പാര്‍ഘടം - Paar‍ghadam | Par‍ghadam ;പൂഴി - Poozhi ;ചാമ്പല്‍ - Chaampal‍ | Champal‍ ;ഇംഗ്ലണ്ടും ആസ്‌ത്രലിയയും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ്‌ മാച്ചുകളിലെ വിജയിക്കുള്ള സാങ്കല്‍പിക ട്രാഫി - Imglandum Aasthraliyayum Thammilulla Desttu Maachukalile Vijayikkulla Saankal‍pika Draaphi | Imglandum asthraliyayum Thammilulla Desttu Machukalile Vijayikkulla Sankal‍pika Draphi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 9:13

For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh,


ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും


Malachi 4:3

You shall trample the wicked, For they shall be ashes under the soles of your feet On the day that I do this," Says the LORD of hosts.


ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ കീഴിൽ വെണ്ണീർ ആയിരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടിക്കളയും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


1 Kings 13:3

And he gave a sign the same day, saying, "This is the sign which the LORD has spoken: Surely the altar shall split apart, and the ashes on it shall be poured out."


അവൻ അന്നു ഒരു അടയാളവും കൊടുത്തു; ഇതാ, ഈ യാഗപീ ം പിളർന്നു അതിന്മേലുള്ള ചാരം തൂകിപ്പോകും; ഇതു യഹോവ കല്പിച്ച അടയാളം എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Ashes?

Name :

Email :

Details :×