Asked

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of ask.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പറഞ്ഞു - Paranju ;ask എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Ask Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Ask Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ; ;ചോദിച്ചു - Chodhichu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 4:10

But when He was alone, those around Him with the twelve asked Him about the parable.


അനന്തരം അവൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെയുള്ളവൻ പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു.


2 Kings 8:6

And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed a certain officer for her, saying, "Restore all that was hers, and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now."


രാജാവു സ്ത്രീയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളും അതു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു: അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവൾ ദേശം വിട്ടുപോയ നാൾമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നിലത്തിന്റെ ആദായവും അവൾക്കു കൊടുപ്പിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു.


Luke 18:18

Now a certain ruler asked Him, saying, "Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?"


ഒരു പ്രമാണി അവനോടു: നല്ല ഗുരോ, ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന്നു എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Asked?

Name :

Email :

Details :×