English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of ask.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 14:32

Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace.


പോരാ എന്നു വരികിൽ മറ്റവൻ ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ സ്ഥാനാപതികളെ അയച്ചു സമാധാനത്തിന്നായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.


Luke 6:30

Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.


നിന്നോടു ചോദിക്കുന്ന ഏവന്നും കൊടുക്ക; നിനക്കുള്ളതു എടുത്തുകളയുന്നവനോടു മടക്കി ചോദിക്കരുതു.


Matthew 7:10

Or if he asks for a fish, will he give him a serpent?


മീൻ ചോദിച്ചാൽ അവന്നു പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Asks?

Name :

Email :

Details :×