English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of ask.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 7:9

Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone?


മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ളൂ?


Luke 11:10

For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.


യാചിക്കുന്നവന്നു ഏവന്നും ലഭിക്കുന്നു; അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു; മുട്ടുന്നവന്നു തുറക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


Luke 11:11

If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish?


എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പനോടു മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു കൊടുക്കുമോ? അല്ല, മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീനിന്നു പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Asks?

Name :

Email :

Details :×