English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of ask.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 11:12

Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion?


മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ?


Exodus 13:14

So it shall be, when your son asks you in time to come, saying, "What is this?' that you shall say to him, "By strength of hand the LORD brought us out of Egypt, out of the house of bondage.


എന്നാൽ ഇതു എന്തു എന്നു നാളെ നിന്റെ മകൻ നിന്നോടു ചോദിക്കുമ്പോൾ: യഹോവ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടു അടിമവീടായ മിസ്രയീമിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു;


1 Peter 3:15

But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear;


നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചു ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പൂണ്ടു പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Asks?

Name :

Email :

Details :×