English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of ask.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 7:9

Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone?


മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ളൂ?


Luke 11:11

If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish?


എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പനോടു മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു കൊടുക്കുമോ? അല്ല, മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീനിന്നു പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ?


Luke 19:31

And if anyone asks you, "Why are you loosing it?' thus you shall say to him, "Because the Lord has need of it."'


അതിനെ അഴിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോടു ചോദിച്ചാൽ: കർത്താവിന്നു ഇതിനെക്കൊണ്ടു ആവശ്യം ഉണ്ടു എന്നു പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Asks?

Name :

Email :

Details :×