English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of ask.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Micah 7:3

That they may successfully do evil with both hands--The prince asks for gifts, The judge seeks a bribe, And the great man utters his evil desire; So they scheme together.


ജാഗ്രതയോടെ ദോഷം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ കൈ അതിലേക്കു നീണ്ടിരിക്കുന്നു; പ്രഭു പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നു; ന്യായാധിപതി പ്രതിഫലം വാങ്ങി ന്യായം വിധിക്കുന്നു; മഹാൻ തന്റെ മനസ്സിലെ ദുരാഗ്രഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു; ഇങ്ങനെ അവർ പിരിമുറുക്കുന്നു.


Matthew 7:8

For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.


യാചിക്കുന്ന ഏവന്നും ലഭിക്കുന്നു; അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു; മുട്ടുന്നവന്നു തുറക്കും.


Matthew 7:9

Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone?


മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന്നു കല്ലു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ളൂ?


×

Found Wrong Meaning for Asks?

Name :

Email :

Details :×