Astonishment

Show Usage

Pronunciation of Astonishment  

English Meaning

The condition of one who is stunned. Hence: Numbness; loss of sensation; stupor; loss of sense.

  1. Great surprise or amazement.
  2. A cause of amazement; a marvel.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിസ്മയം - Vismayam ;അന്പരപ്പ് - Anparappu ;ആശ്ചര്യം - Aashcharyam | ashcharyam ;അത്ഭുതകാരണം - Athbhuthakaaranam | Athbhuthakaranam ;അദ്‌ഭുദപാരവ്‌ശ്യം - Adhbhudhapaaravshyam | Adhbhudhaparavshyam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 51:37

Babylon shall become a heap, A dwelling place for jackals, An astonishment and a hissing, Without an inhabitant.


ബാബേൽ, നിവാസികൾ ഇല്ലാതെ കലക്കുന്നുകളും കുറുനരികളുടെ പാർപ്പിടവും വിസ്മയത്തിന്നും ചൂളകുത്തുന്നതിന്നും വിഷയവുമായ്തീരും.


Ezekiel 5:15

"So it shall be a reproach, a taunt, a lesson, and an astonishment to the nations that are all around you, when I execute judgments among you in anger and in fury and in furious rebukes. I, the LORD, have spoken.


ഞാൻ കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും ക ിനശിക്ഷകളോടും കൂടെ നിന്നിൽ ന്യായവിധി നടത്തുമ്പോൾ നീ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്കു നിന്ദയും ആക്ഷേപവും ബുദ്ധിയുപദേശവും സ്തംഭനഹേതുവും ആയിരിക്കും; യഹോവയായ ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 8:21

For the hurt of the daughter of my people I am hurt. I am mourning; astonishment has taken hold of me.


എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിയുടെ മുറിവു നിമിത്തം ഞാനും മുറിപ്പെട്ടു ദുഃഖിച്ചുനടക്കുന്നു; സ്തംഭനം എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Astonishment?

Name :

Email :

Details :×