English Meaning

The supreme male divinity of the Phoenician and Canaanitish nations.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 32:35

And they built the high places of baal which are in the Valley of the Son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire to Molech, which I did not command them, nor did it come into My mind that they should do this abomination, to cause Judah to sin.'


മോലെക്കിന്നു തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവർ ബെൻ ഹിന്നോം താഴ്വരയിൽ ബാലിന്റെ പൂജാഗിരികളെ പണിതു; ഈ മ്ളേച്ചതകളെ പ്രവർത്തിച്ചു യെഹൂദയെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിപ്പാൻ ഞാൻ അവരോടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല; എന്റെ മനസ്സിൽ അതു തോന്നീട്ടുമില്ല.


Joshua 12:7

And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel conquered on this side of the Jordan, on the west, from baal Gad in the Valley of Lebanon as far as Mount Halak and the ascent to Seir, which Joshua gave to the tribes of Israel as a possession according to their divisions,


എന്നാൽ യോശുവയും യിസ്രായേൽമക്കളും യോർദ്ദാന്നിക്കരെ പടിഞ്ഞാറു ലെബാനോന്റെ താഴ്വരയിലെ ബാൽ-ഗാദ് മുതൽ സേയീരിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിലെ മൊട്ടക്കുന്നുവരെ ജയിച്ചടക്കുകയും യോശുവ യിസ്രായേലിന്നു ഗോത്രവിഭാഗപ്രകാരം അവകാശമായി കൊടുക്കയും ചെയ്ത ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഇവർ ആകുന്നു.


1 Chronicles 5:5

Micah his son, Reaiah his son, baal his son,


അവന്റെ മകൻ രെയായാവു; അവന്റെ മകൻ ബാൽ;


×

Found Wrong Meaning for Baal?

Name :

Email :

Details :×