Babes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of babe.
  2. Alternative form of babe used as a term of endearment to a loved one.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 21:16

and said to Him, "Do You hear what these are saying?" And Jesus said to them, "Yes. Have you never read, "Out of the mouth of babes and nursing infants You have perfected praise'?"


ഇവൻ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്നുവോ എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. യേശു അവരോടു: “ഉവ്വു: ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്നു നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടല്ലയോ” എന്നു ചോദിച്ചു.


1 Corinthians 3:1

And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people but as to carnal, as to babes in Christ.


എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളോടു എനിക്കു ആത്മികന്മാരോടു എന്നപോലെ അല്ല, ജഡികന്മാരോടു എന്നപോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോടു എന്നപോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു.


Psalms 8:2

Out of the mouth of babes and nursing infants You have ordained strength, Because of Your enemies, That You may silence the enemy and the avenger.


നിന്റെ വൈരികൾനിമിത്തം, ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നേ, നീ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽനിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Babes?

Name :

Email :

Details :×