Babes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of babe.
  2. Alternative form of babe used as a term of endearment to a loved one.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 3:4

"I will give children to be their princes, And babes shall rule over them.


ഞാൻ ബാലന്മാരെ അവർക്കും പ്രഭുക്കന്മാരാക്കി വേക്കും; ശിശുക്കൾ അവരെ വാഴും.


Psalms 8:2

Out of the mouth of babes and nursing infants You have ordained strength, Because of Your enemies, That You may silence the enemy and the avenger.


നിന്റെ വൈരികൾനിമിത്തം, ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നേ, നീ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽനിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.


Matthew 21:16

and said to Him, "Do You hear what these are saying?" And Jesus said to them, "Yes. Have you never read, "Out of the mouth of babes and nursing infants You have perfected praise'?"


ഇവൻ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്നുവോ എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. യേശു അവരോടു: “ഉവ്വു: ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്നു നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടല്ലയോ” എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Babes?

Name :

Email :

Details :×