Babes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of babe.
  2. Alternative form of babe used as a term of endearment to a loved one.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 8:2

Out of the mouth of babes and nursing infants You have ordained strength, Because of Your enemies, That You may silence the enemy and the avenger.


നിന്റെ വൈരികൾനിമിത്തം, ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നേ, നീ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽനിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.


Isaiah 3:4

"I will give children to be their princes, And babes shall rule over them.


ഞാൻ ബാലന്മാരെ അവർക്കും പ്രഭുക്കന്മാരാക്കി വേക്കും; ശിശുക്കൾ അവരെ വാഴും.


1 Corinthians 3:1

And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people but as to carnal, as to babes in Christ.


എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളോടു എനിക്കു ആത്മികന്മാരോടു എന്നപോലെ അല്ല, ജഡികന്മാരോടു എന്നപോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോടു എന്നപോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു.


×

Found Wrong Meaning for Babes?

Name :

Email :

Details :×