Backsliding

Show Usage

Pronunciation of Backsliding  

English Meaning

Slipping back; falling back into sin or error; sinning.

  1. Present participle of backslide.
  2. sliding back
  3. An occasion on which one backslides, especially in a moral sense

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 3:22

"Return, you backsliding children, And I will heal your backslidings.Indeed we do come to You, For You are the LORD our God.


വിശ്വാസ ത്യാഗികളായ മക്കളേ, മടങ്ങിവരുവിൻ ; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്യാഗം മാറ്റിത്തരാം. ഇതാ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയല്ലോ.


Jeremiah 31:22

How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the LORD has created a new thing in the earth--A woman shall encompass a man."


വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ മകളേ! നീ എത്രത്തോളം ഉഴന്നുനടക്കും? യഹോവ ദേശത്തു ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു: സ്ത്രീ പുരുഷനെ ചുറി പരിപാലിക്കും.


Hosea 11:7

My people are bent on backsliding from Me. Though they call to the Most High, None at all exalt Him.


എന്റെ ജനം എന്നെ വിട്ടു പിന്തിരിവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അവരെ മേലോട്ടു വിളിച്ചാലും ആരും നിവിർന്നുനിലക്കുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Backsliding?

Name :

Email :

Details :×