Backsliding

Show Usage

Pronunciation of Backsliding  

English Meaning

Slipping back; falling back into sin or error; sinning.

  1. Present participle of backslide.
  2. sliding back
  3. An occasion on which one backslides, especially in a moral sense

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 3:14

"Return, O backsliding children," says the LORD; "for I am married to you. I will take you, one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion.


വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കളേ, മടങ്ങിവരുവിൻ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാനല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവു; ഞാൻ നിങ്ങളെ പട്ടണത്തിൽ ഒരുത്തനെയും വംശത്തിൽ രണ്ടുപേരെയും വീതം എടുത്തു സീയോനിലേക്കു കൊണ്ടുവരും.


Jeremiah 31:22

How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the LORD has created a new thing in the earth--A woman shall encompass a man."


വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ മകളേ! നീ എത്രത്തോളം ഉഴന്നുനടക്കും? യഹോവ ദേശത്തു ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു: സ്ത്രീ പുരുഷനെ ചുറി പരിപാലിക്കും.


Jeremiah 3:6

The LORD said also to me in the days of Josiah the king: "Have you seen what backsliding Israel has done? She has gone up on every high mountain and under every green tree, and there played the harlot.


യോശീയാരാജാവിന്റെ കാലത്തു യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു: വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യിസ്രായേൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു നീ കണ്ടുവോ? അവൾ ഉയരമുള്ള എല്ലാ മലകളിലും എല്ലാപച്ചമരത്തിൻ കീഴിലും ചെന്നു അവിടെ പരസംഗം ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Backsliding?

Name :

Email :

Details :×