Backsliding

Show Usage

Pronunciation of Backsliding  

   

English Meaning

Slipping back; falling back into sin or error; sinning.

  1. Present participle of backslide.
  2. sliding back
  3. An occasion on which one backslides, especially in a moral sense

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 31:22

How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the LORD has created a new thing in the earth--A woman shall encompass a man."


വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ മകളേ! നീ എത്രത്തോളം ഉഴന്നുനടക്കും? യഹോവ ദേശത്തു ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു: സ്ത്രീ പുരുഷനെ ചുറി പരിപാലിക്കും.


Isaiah 57:17

For the iniquity of his covetousness I was angry and struck him; I hid and was angry, And he went on backsliding in the way of his heart.


അവരുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അകൃത്യംനിമിത്തം ഞാൻ കോപിച്ചു അവരെ അടിച്ചു; ഞാൻ കോപിച്ചു മുഖം മറെച്ചു; എന്നാറെ അവർ‍ തിരിഞ്ഞു തങ്ങൾക്കു തോന്നിയ വഴിയിൽ നടന്നു


Jeremiah 3:12

Go and proclaim these words toward the north, and say: "Return, backsliding Israel,' says the LORD; "I will not cause My anger to fall on you. For I am merciful,' says the LORD; "I will not remain angry forever.


നീ ചെന്നു വടക്കോട്ടു നോക്കി ഈ വചനങ്ങളെ വിളിച്ചുപറക: വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യിസ്രായേലേ, മടങ്ങിവരിക എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ നിങ്ങളോടു കോപം കാണിക്കയില്ല; ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ ; എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കയുമില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Backsliding?

Name :

Email :

Details :×