Baked

Show Usage
   

English Meaning

  1. Cooked by baking.
  2. Slang Drunk or intoxicated.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മരുന്നടിച്ച (പൊതുവേ കഞ്ചാവ്). - Marunnadicha (pothuve Kanchaavu). | Marunnadicha (pothuve Kanchavu).
× ചുട്ട - Chutta
× bake എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Bake Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Bake Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 23:17

You shall bring from your dwellings two wave loaves of two-tenths of an ephah. They shall be of fine flour; they shall be baked with leaven. They are the firstfruits to the LORD.


നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരേണം; അതു നേരിയ മാവുകൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കു ആദ്യവിളവു.


Leviticus 7:9

Also every grain offering that is baked in the oven and all that is prepared in the covered pan, or in a pan, shall be the priest's who offers it.


അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുടുന്ന ഭോജനയാഗം ഒക്കെയും ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതു ഒക്കെയും അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതന്നു ഇരിക്കേണം.


Leviticus 6:21

It shall be made in a pan with oil. When it is mixed, you shall bring it in. The baked pieces of the grain offering you shall offer for a sweet aroma to the LORD.


അതു എണ്ണ ചേർത്തു ചട്ടിയിൽ ചുടേണം; അതു കുതിർത്തു കൊണ്ടുവരേണം; ചുട്ട കഷണങ്ങൾ ഭോജനയാഗമായി യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായി അർപ്പിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Baked?

Name :

Email :

Details :×