Bands

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of band.
  2. Third-person singular simple present indicative form of band.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Leviticus 26:13

I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, that you should not be their slaves; I have broken the bands of your yoke and made you walk upright.


നിങ്ങൾ മിസ്രയീമ്യർക്കും അടിമകളാകാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞാൻ ആകുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നുകക്കൈകളെ ഒടിച്ചു നിങ്ങളെ നിവിർന്നു നടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.


Exodus 27:11

Likewise along the length of the north side there shall be hangings one hundred cubits long, with its twenty pillars and their twenty sockets of bronze, and the hooks of the pillars and their bands of silver.


അങ്ങനെ തന്നേ വടക്കെ ഭാഗത്തേക്കു നൂറു മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല വേണം; അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Bands?

Name :

Email :

Details :×