Bands

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of band.
  2. Third-person singular simple present indicative form of band.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 26:13

I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, that you should not be their slaves; I have broken the bands of your yoke and made you walk upright.


നിങ്ങൾ മിസ്രയീമ്യർക്കും അടിമകളാകാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞാൻ ആകുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നുകക്കൈകളെ ഒടിച്ചു നിങ്ങളെ നിവിർന്നു നടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.


Hosea 11:4

I drew them with gentle cords, With bands of love, And I was to them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them.


മനുഷ്യപാശങ്ങൾകൊണ്ടു, സ്നേഹബന്ധനങ്ങൾകൊണ്ടു തന്നേ, ഞാൻ അവരെ വലിച്ചു; അവരുടെ താടിയെല്ലിന്മേലുള്ള നുകം നീക്കിക്കളയുന്നവനെപ്പോലെ ഞാൻ അവർക്കും ആയിരുന്നു; ഞാൻ അവർക്കും തീൻ ഇട്ടുകൊടുത്തു.


Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Bands?

Name :

Email :

Details :×