Bands

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of band.
  2. Third-person singular simple present indicative form of band.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Exodus 38:28

Then from the one thousand seven hundred and seventy-five shekels he made hooks for the pillars, overlaid their capitals, and made bands for them.


ശേഷിപ്പുള്ള ആയിരത്തെഴുനൂറ്റെഴുപത്തഞ്ചു ശേക്കെൽകൊണ്ടു അവൻ തൂണുകൾക്കു കൊളുത്തു ഉണ്ടാക്കുകയും കുമിഴ് പൊതികയും മേൽചുറ്റുപടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.


2 Kings 13:20

Then Elisha died, and they buried him. And the raiding bands from Moab invaded the land in the spring of the year.


എന്നാൽ എലീശാ മരിച്ചു; അവർ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു; പിറ്റെ ആണ്ടിൽ മോവാബ്യരുടെ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Bands?

Name :

Email :

Details :×