Baskets

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of basket.
  2. Third-person singular simple present indicative form of basket.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 16:9

Do you not yet understand, or remember the five loaves of the five thousand and how many baskets you took up?


ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? അയ്യായിരം പേർക്കും അഞ്ചു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര കൊട്ട എടുത്തു എന്നും


Mark 8:20

"Also, when I broke the seven for the four thousand, how many large baskets full of fragments did you take up?" And they said, "Seven."


നാലായിരം പേർക്കും ഏഴു നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു? ഏഴു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ അവരോടു: ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.


Luke 9:17

So they all ate and were filled, and twelve baskets of the leftover fragments were taken up by them.


അവൻ തനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവരോടു: പുരുഷാരം എന്നെ ആരെന്നു പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Baskets?

Name :

Email :

Details :×