Baskets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of basket.
  2. Third-person singular simple present indicative form of basket.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 9:17

So they all ate and were filled, and twelve baskets of the leftover fragments were taken up by them.


അവൻ തനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവരോടു: പുരുഷാരം എന്നെ ആരെന്നു പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


2 Kings 10:7

So it was, when the letter came to them, that they took the king's sons and slaughtered seventy persons, put their heads in baskets and sent them to him at Jezreel.


ഈ എഴുത്തു അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ എഴുപതുപേരെയും പിടിച്ചു കൊന്നു അവരുടെ തലകൊട്ടയിൽ ആക്കി യിസ്രെയേലിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു.


Matthew 16:9

Do you not yet understand, or remember the five loaves of the five thousand and how many baskets you took up?


ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? അയ്യായിരം പേർക്കും അഞ്ചു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര കൊട്ട എടുത്തു എന്നും


×

Found Wrong Meaning for Baskets?

Name :

Email :

Details :×