Baskets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of basket.
  2. Third-person singular simple present indicative form of basket.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 8:19

When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of fragments did you take up?" They said to Him, "Twelve."


അയ്യായിരംപേർക്കും ഞാൻ അഞ്ചു അപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചടുത്തു? പന്ത്രണ്ടു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു.


Matthew 16:10

Nor the seven loaves of the four thousand and how many large baskets you took up?


നാലായിരം പേർക്കും ഏഴു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര വട്ടി എടുത്തു എന്നും ഔർക്കുംന്നില്ലയോ?


2 Kings 10:7

So it was, when the letter came to them, that they took the king's sons and slaughtered seventy persons, put their heads in baskets and sent them to him at Jezreel.


ഈ എഴുത്തു അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ എഴുപതുപേരെയും പിടിച്ചു കൊന്നു അവരുടെ തലകൊട്ടയിൽ ആക്കി യിസ്രെയേലിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Baskets?

Name :

Email :

Details :×