Baskets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of basket.
  2. Third-person singular simple present indicative form of basket.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 40:16

When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, "I also was in my dream, and there were three white baskets on my head.


അർത്ഥം നല്ലതെന്നു അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണി കണ്ടിട്ടു യോസേഫിനോടു: ഞാനും സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ തലയിൽ വെളുത്ത അപ്പമുള്ള മൂന്നു കൊട്ട കണ്ടു.


Matthew 16:9

Do you not yet understand, or remember the five loaves of the five thousand and how many baskets you took up?


ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? അയ്യായിരം പേർക്കും അഞ്ചു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര കൊട്ട എടുത്തു എന്നും


2 Kings 10:7

So it was, when the letter came to them, that they took the king's sons and slaughtered seventy persons, put their heads in baskets and sent them to him at Jezreel.


ഈ എഴുത്തു അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ എഴുപതുപേരെയും പിടിച്ചു കൊന്നു അവരുടെ തലകൊട്ടയിൽ ആക്കി യിസ്രെയേലിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Baskets?

Name :

Email :

Details :×