Beams

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of beam.
  2. Third-person singular simple present indicative form of beam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 40:18

His bones are like beams of bronze, His ribs like bars of iron.


അതിന്റെ അസ്ഥികൾ ചെമ്പുകുഴൽപോലെയും എല്ലുകൾ ഇരിമ്പഴിപോലെയും ഇരിക്കുന്നു.


2 Chronicles 3:7

He also overlaid the house--the beams and doorposts, its walls and doors--with gold; and he carved cherubim on the walls.


അവൻ ആലയവും തുലാങ്ങളും കാലുകളും ചുവരുകളും കതകുകളും പൊന്നു കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, ചുവരിന്മേൽ കെരൂബുകളെയും കൊത്തിച്ചു.


1 Kings 7:3

And it was paneled with cedar above the beams that were on forty-five pillars, fifteen to a row.


ഔരോ നിരയിൽ പതിനഞ്ചു തൂണുവീതം നാല്പത്തഞ്ചു തൂണിന്മേൽ തുലാം വെച്ചു ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു തട്ടിട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Beams?

Name :

Email :

Details :×