Beams

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of beam.
  2. Third-person singular simple present indicative form of beam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 3:7

He also overlaid the house--the beams and doorposts, its walls and doors--with gold; and he carved cherubim on the walls.


അവൻ ആലയവും തുലാങ്ങളും കാലുകളും ചുവരുകളും കതകുകളും പൊന്നു കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, ചുവരിന്മേൽ കെരൂബുകളെയും കൊത്തിച്ചു.


Job 40:18

His bones are like beams of bronze, His ribs like bars of iron.


അതിന്റെ അസ്ഥികൾ ചെമ്പുകുഴൽപോലെയും എല്ലുകൾ ഇരിമ്പഴിപോലെയും ഇരിക്കുന്നു.


Nehemiah 3:3

Also the sons of Hassenaah built the Fish Gate; they laid its beams and hung its doors with its bolts and bars.


മീൻ വാതിൽ ഹസ്സെനായക്കാർ പണിതു; അവർ അതിന്റെ പടികൾ വെച്ചു കതകും ഔടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Beams?

Name :

Email :

Details :×