Bears

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of bear.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bear.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× bear എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Bear Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Bear Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 4:2

Your teeth are like a flock of shorn sheep Which have come up from the washing, Every one of which bears twins, And none is barren among them.


നിന്റെ പല്ലു, രോമം കത്രിച്ചിട്ടു കുളിച്ചു കയറിവരുന്ന ആടുകളെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാതെ എല്ലാം ഇരട്ടപ്രസവിക്കുന്നു.


Job 16:8

You have shriveled me up, And it is a witness against me; My leanness rises up against me And bears witness to my face.


നീ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു; എന്റെ മെലിച്ചൽ എനിക്കു വിരോധമായെഴുന്നേറ്റു എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.


Luke 18:7

And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them?


ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോടു നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘ ക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ?


×

Found Wrong Meaning for Bears?

Name :

Email :

Details :×