Beasts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of beast.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× beast എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Beast Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Beast Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 17:44

And the Philistine said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field!"


ഫെലിസ്ത്യൻ പിന്നെയും ദാവീദിനോടു: ഇങ്ങോട്ടു വാ; ഞാൻ നിന്റെ മാംസം ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കുന്നുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.


Exodus 22:31

"And you shall be holy men to Me: you shall not eat meat torn by beasts in the field; you shall throw it to the dogs.


നിങ്ങൾ എനിക്കു വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കേണം; കാട്ടുമൃഗം കടിച്ചുകീറിയ മാംസം തിന്നരുതു. നിങ്ങൾ അതിനെ നായ്ക്കൾക്കു ഇട്ടുകളയേണം.


Deuteronomy 7:22

And the LORD your God will drive out those nations before you little by little; you will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you.


ആ ജാതികളെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശയായി നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പെരുകി നിനക്കു ഉപദ്രവമാകാതിരിപ്പാൻ അവരെ ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിച്ചുകൂടാ.


×

Found Wrong Meaning for Beasts?

Name :

Email :

Details :×