English Meaning

  1. British postal abbreviation of Bedfordshire.
  2. Plural form of bed.
  3. Third-person singular simple present indicative form of bed.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;bed എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Bed Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Bed Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 17:28

brought beds and basins, earthen vessels and wheat, barley and flour, parched grain and beans, lentils and parched seeds,


കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂടെയുള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ , കോതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പു, തേൻ , വെണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Mark 6:55

ran through that whole surrounding region, and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard He was.


ആ നാട്ടിൽ ഒക്കെയും ചുറ്റി ഔടി, അവൻ ഉണ്ടു എന്നു കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്കു ദീനക്കാരെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുംകൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി.


Song of Solomon 6:2

My beloved has gone to his garden, To the beds of spices, To feed his flock in the gardens, And to gather lilies.


തോട്ടങ്ങളിൽ മേയിപ്പാനും തമാരപ്പൂക്കളെ പറിപ്പാനും എന്റെ പ്രിയൻ തന്റെ തോട്ടത്തിൽ സുഗന്ധസസ്യങ്ങളുടെ തടങ്ങളിലേക്കു ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Beds?

Name :

Email :

Details :×