English Meaning

  1. British postal abbreviation of Bedfordshire.
  2. Plural form of bed.
  3. Third-person singular simple present indicative form of bed.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× bed എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Bed Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Bed Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 6:4

Who lie on beds of ivory, Stretch out on your couches, Eat lambs from the flock And calves from the midst of the stall;


നിങ്ങൾ ആനക്കൊമ്പു കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിന്മേൽ ചാരിയിരിക്കയും നിങ്ങളുടെ ശയ്യകളിന്മേൽ നിവിർന്നു കിടക്കയും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു കുഞ്ഞാടുകളെയും തൊഴുത്തിൽനിന്നു പശുക്കിടാക്കളെയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു.


Mark 6:55

ran through that whole surrounding region, and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard He was.


ആ നാട്ടിൽ ഒക്കെയും ചുറ്റി ഔടി, അവൻ ഉണ്ടു എന്നു കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്കു ദീനക്കാരെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുംകൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി.


Acts 5:15

so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them.


രോഗികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു, പത്രൊസ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവന്റെ നിഴൽ എങ്കിലും അവരിൽ വല്ലവരുടെയുംമേൽ വീഴേണ്ടതിന്നു വീഥികളിൽ വിരിപ്പിന്മേലും കിടക്കമേലും കിടത്തും.


×

Found Wrong Meaning for Beds?

Name :

Email :

Details :×