Pronunciation of Been  

English Meaning

  1. Past participle of be.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

be എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Be Enna Padhaththinte Munvinayecham | Be Enna Padhathinte Munvinayecham ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 2:26

And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ.


കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുംമുമ്പെ മരണം കാണ്കയില്ല എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന്നു അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായിരുന്നു.


Acts 9:33

There he found a certain man named Aeneas, who had been bedridden eight years and was paralyzed.


അവിടെ പക്ഷവാതം പിടിച്ചു എട്ടു സംവത്സരമായി കിടപ്പിൽ ആയിരുന്ന ഐനെയാസ് എന്നു പേരുള്ളോരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു.


Romans 11:31

even so these also have now been disobedient, that through the mercy shown you they also may obtain mercy.


നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കരുണയാൽ അവർക്കും കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു അവരും ഇപ്പോൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Been?

Name :

Email :

Details :×