Belonged

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of belong.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 12:16

The money from the trespass offerings and the money from the sin offerings was not brought into the house of the LORD. It belonged to the priests.


അകൃത്യയാഗത്തിന്റെ ദ്രവ്യവും പാപയാഗത്തിന്റെ ദ്രവ്യവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല; അതു പുരോഹിതന്മാർക്കുംള്ളതായിരുന്നു.


2 Kings 11:10

And the priest gave the captains of hundreds the spears and shields which had belonged to King David, that were in the temple of the LORD.


അകമ്പടികൾ ഒക്കെയും കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിന്റെ വലത്തുവശംമുതൽ ഇടത്തുവശംവരെ യാഗപീ ത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും നേരെ രാജാവിന്റെ ചുറ്റും നിന്നു.


Ruth 4:3

Then he said to the close relative, "Naomi, who has come back from the country of Moab, sold the piece of land which belonged to our brother Elimelech.


അപ്പോൾ അവൻ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടു പറഞ്ഞതു: മോവാബ് ദേശത്തുനിന്നു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്ന നൊവൊമി നമ്മുടെ സഹോദരനായ എലീമേലെക്കിന്റെ വയൽ വിലക്കുന്നു. ആകയാൽ നിന്നോടു അതു അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു; ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ നീ അതു വിലെക്കു വാങ്ങുക;


×

Found Wrong Meaning for Belonged?

Name :

Email :

Details :×