Belonged

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of belong.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ruth 4:3

Then he said to the close relative, "Naomi, who has come back from the country of Moab, sold the piece of land which belonged to our brother Elimelech.


അപ്പോൾ അവൻ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടു പറഞ്ഞതു: മോവാബ് ദേശത്തുനിന്നു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്ന നൊവൊമി നമ്മുടെ സഹോദരനായ എലീമേലെക്കിന്റെ വയൽ വിലക്കുന്നു. ആകയാൽ നിന്നോടു അതു അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു; ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ നീ അതു വിലെക്കു വാങ്ങുക;


2 Chronicles 23:9

And Jehoiada the priest gave to the captains of hundreds the spears and the large and small shields which had belonged to King David, that were in the temple of God.


യെഹോയാദാപുരോഹിതൻ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ വകയായി ദൈവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തങ്ങളും ചെറുപരിചകളും വമ്പരിചകളും ശതാധിപന്മാർക്കും കൊടുത്തു.


2 Samuel 9:9

And the king called to Ziba, Saul's servant, and said to him, "I have given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house.


അപ്പോൾ രാജാവു ശൗലിന്റെ ഭൃത്യനായ സീബയെ വിളിപ്പിച്ചു അവനോടു കല്പിച്ചതു: ശൗലിന്നു അവന്റെ സകലഗൃഹത്തിന്നുമുള്ളതൊക്കെയും ഞാൻ നിന്റെ യജമാനന്റെ മകന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Belonged?

Name :

Email :

Details :×