Bethel

Show Usage

Pronunciation of Bethel  

   

English Meaning

A place of worship; a hallowed spot.

  1. A hallowed or holy place.
  2. A chapel for seafarers.
  3. Chiefly British A Nonconformist chapel, especially a Baptist or Methodist one.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 2:28

the men of bethel and Ai, two hundred and twenty-three;


നെബോനിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ടു.


Genesis 35:1

Then God said to Jacob, "Arise, go up to bethel and dwell there; and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother."


അനന്തരം ദൈവം യാക്കോബിനോടു: നീ പുറപ്പെട്ടു ബേഥേലിൽ ചെന്നു പാർക്ക; നിന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീ ഔടിപ്പോകുമ്പോൾ നിനക്കു പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന്നു അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു കല്പിച്ചു.


2 Kings 2:3

Now the sons of the prophets who were at bethel came out to Elisha, and said to him, "Do you know that the LORD will take away your master from over you today?" And he said, "Yes, I know; keep silent!"


ബേഥേലിലെ പ്രവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശയുടെ അടുക്കൽ പുറത്തുവന്നു അവനോടു: യഹോവ ഇന്നു നിന്റെ യജമാനനെ നിന്റെ തലെക്കൽനിന്നു എടുത്തുകൊള്ളും എന്നു നീ അറിയുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ : അതേ, ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Bethel?

Name :

Email :

Details :×