Blameless

Show Usage

Pronunciation of Blameless  

English Meaning

Free from blame; without fault; innocent; guiltless; -- sometimes followed by of.

  1. Free of blame or guilt; innocent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കുറ്റമില്ലാത്ത - Kuttamillaaththa | Kuttamillatha ;നിര്‍ദ്ദോഷമായ - Nir‍ddhoshamaaya | Nir‍dhoshamaya ;കുറ്റപ്പെടുത്തുക - Kuttappeduththuka | Kuttappeduthuka ;നിർദ്ദോഷമായ - Nirddhoshamaaya | Nirdhoshamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 51:4

Against You, You only, have I sinned, And done this evil in Your sight--That You may be found just when You speak, And blameless when You judge.


നിന്നോടു തന്നേ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു; നിനക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.


Numbers 32:22

and the land is subdued before the LORD, then afterward you may return and be blameless before the LORD and before Israel; and this land shall be your possession before the LORD.


ദേശം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കീഴമർന്നശേഷം നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോരികയും യഹോവയുടെയും യിസ്രായേലിന്റെയും മുമ്പാകെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കയും ചെയ്യും; അപ്പോൾ ഈ ദേശം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാകും.


Job 1:8

Then the LORD said to Satan, "Have you considered My servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil?"


യഹോവ സാത്താനോടു: എന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബിന്മേൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ? അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Blameless?

Name :

Email :

Details :×