Blasphemies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of blasphemy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:36

"Then the king shall do according to his own will: he shall exalt and magnify himself above every god, shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished; for what has been determined shall be done.


രാജാവേ, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കും; അവൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി, ഏതു ദേവന്നും മേലായി മഹത്വീകരിക്കയും ദൈവാധിദൈവത്തിന്റെ നേരെ അപൂർവ്വകാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കയും, കോപം നിവൃത്തിയാകുവോളം അവന്നു സാധിക്കയും ചെയ്യും; നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു സംഭവിക്കുമല്ലോ.


Mark 2:7

"Why does this Man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?"


ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ എന്നു ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.


Mark 3:28

"Assuredly, I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may utter;


മനുഷ്യരോടു സകല പാപങ്ങളും അവർ ദുഷിച്ചു പറയുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങളും ക്ഷമിക്കും;


×

Found Wrong Meaning for Blasphemies?

Name :

Email :

Details :×