Blesses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bless.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 66:3

"He who kills a bull is as if he slays a man; He who sacrifices a lamb, as if he breaks a dog's neck; He who offers a grain offering, as if he offers swine's blood; He who burns incense, as if he blesses an idol. Just as they have chosen their own ways, And their soul delights in their abominations,


കാളയെ അറുക്കയും മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, കുഞ്ഞാടിനെ യാഗം കഴിക്കയും നായുടെ കഴുത്തു ഒടിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, ഭോജനയാഗം കഴിക്കയും പന്നിച്ചോര അർ‍പ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, ധൂപം കാണിക്കയും മിത്ഥ്യാമൂർ‍ത്തിയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, ഇവർ‍ സ്വൻ തവഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും അവരുടെ മനസ്സു മ്ലേച്ഛവിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാനും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്തു


Psalms 49:18

Though while he lives he blesses himself (For men will praise you when you do well for yourself),


അവൻ ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു പറഞ്ഞു; നീ നിനക്കു തന്നേ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും.


Proverbs 3:33

The curse of the LORD is on the house of the wicked, But He blesses the home of the just.


യഹോവയുടെ ശാപം ദുഷ്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടു; നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലത്തെയോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Blesses?

Name :

Email :

Details :×