Blesses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bless.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 49:18

Though while he lives he blesses himself (For men will praise you when you do well for yourself),


അവൻ ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു പറഞ്ഞു; നീ നിനക്കു തന്നേ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും.


Isaiah 65:16

So that he who blesses himself in the earth Shall bless himself in the God of truth; And he who swears in the earth Shall swear by the God of truth; Because the former troubles are forgotten, And because they are hidden from My eyes.


മുൻ പിലത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ മറന്നുപോകയും അവ എന്റെ കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കയും ചെയ്കകൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സത്യദൈവത്താൽ തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കും; ഭൂമിയിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നവൻ സത്യദൈവത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യും


Numbers 24:9

"He bows down, he lies down as a lion; And as a lion, who shall rouse him?'"Blessed is he who blesses you, And cursed is he who curses you."


അവൻ സിംഹംപോലെ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ഒരു സിംഹികണക്കെത്തന്നേ; ആർ അവനെ ഉണർത്തും? നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ; നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ ശപീക്കപ്പെട്ടവൻ .


×

Found Wrong Meaning for Blesses?

Name :

Email :

Details :×