Blesses

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bless.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 27:14

He who blesses his friend with a loud voice, rising early in the morning, It will be counted a curse to him.


അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു സ്നേഹിതനെ ഉച്ചത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന്നു അതു ശാപമായി എണ്ണപ്പെടും.


Deuteronomy 29:19

and so it may not happen, when he hears the words of this curse, that he blesses himself in his heart, saying, "I shall have peace, even though I follow the dictates of my heart'--as though the drunkard could be included with the sober.


അവനോടു ക്ഷമിപ്പാൻ യഹോവേക്കു മനസ്സുവരാതെ യഹോവയുടെ കോപവും തീക്ഷ്ണതയും ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെ ജ്വലിക്കും; ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒക്കെയും അവന്റെ മേൽ വരും; യഹോവ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ നിന്നു അവന്റെ നാമം മായിച്ചുകളയും.


Psalms 49:18

Though while he lives he blesses himself (For men will praise you when you do well for yourself),


അവൻ ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു പറഞ്ഞു; നീ നിനക്കു തന്നേ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും.


×

Found Wrong Meaning for Blesses?

Name :

Email :

Details :×