Blondness

   

English Meaning

The state of being blond.

  1. The characteristic of being blond.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× സ്വർണ്ണത്തലമുടിയും പിംഗലവർണ്ണമുള്ള പുരുഷൻ - Svarnnaththalamudiyum Pimgalavarnnamulla Purushan | swarnnathalamudiyum Pimgalavarnnamulla Purushan
× വെള്ളിത്തലമുടിക്കാരിയായ സുന്ദരി - Velliththalamudikkaariyaaya Sundhari | Vellithalamudikkariyaya Sundhari
× സ്വർണ്ണത്തലമുടിയും നീലക്കണ്ണുകളും സുഭഗശരീരവുമുള്ള (പുരുഷൻ) - Svarnnaththalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravumulla (purushan) | swarnnathalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravumulla (purushan)
× സുന്ദരിയെങ്കിലും ബുദ്ധിശൂന്യയായ യുവതി - Sundhariyenkilum Buddhishoonyayaaya Yuvathi | Sundhariyenkilum Budhishoonyayaya Yuvathi
× വെളുത്ത ശരീരവും നീലക്കണ്ണുകളും ഉള്ള മനുഷ്യൻ - Veluththa Shareeravum Neelakkannukalum Ulla Manushyan | Velutha Shareeravum Neelakkannukalum Ulla Manushyan
× തവിട്ടു നിറക്കാരിയായ സുന്ദരി - Thavittu Nirakkaariyaaya Sundhari | Thavittu Nirakkariyaya Sundhari
× സ്വർണ്ണത്തലമുടിയും നീലക്കണ്ണുകളും സുഭഗശരീരവും ഉള്ള സ്‌ത്രീ - Svarnnaththalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravum Ulla Sthree | swarnnathalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravum Ulla Sthree
× മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കലർന്ന നിറത്തിൽ തലമുടിയുള്ള സ്‌ത്രീ - Manjayum Chuvappum Kalarnna Niraththil Thalamudiyulla Sthree | Manjayum Chuvappum Kalarnna Nirathil Thalamudiyulla Sthree
× സ്വർണ്ണത്തലമുടിയും നീലക്കണ്ണുകളും സുഭഗശരീരവും ഉള്ള പുരുഷൻ - Svarnnaththalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravum Ulla Purushan | swarnnathalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravum Ulla Purushan
× സ്വർണ്ണത്തലമുടിയും നീലക്കണ്ണുകളും സുഭഗശരീരവുമുള്ള (സ്‌ത്രീ ) - Svarnnaththalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravumulla (sthree ) | swarnnathalamudiyum Neelakkannukalum Subhagashareeravumulla (sthree )

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Blondness?

Name :

Email :

Details :×