Blotted

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of blot.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 44:22

I have blotted out, like a thick cloud, your transgressions, And like a cloud, your sins. Return to Me, for I have redeemed you."


ഞാൻ കാർമുകിലിനെപ്പോലെ നിന്റെ ലംഘനങ്ങളെയും മേഘത്തെപോലെ നിന്റെ പാപങ്ങളെയും മായിച്ചുകളയുന്നു; എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞുകൊൾക; ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു.


Deuteronomy 25:6

And it shall be that the firstborn son which she bears will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel.


മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്റെ പേർ യിസ്രായേലിൽ മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ആദ്യജാതനെ അവന്റെ പേർക്കും കണകൂ കൂട്ടേണം.


Psalms 9:5

You have rebuked the nations, You have destroyed the wicked; You have blotted out their name forever and ever.


നീ ജാതികളെ ശാസിച്ചു ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിച്ചു; അവരുടെ നാമത്തെ നീ സദാകാലത്തേക്കും മായിച്ചുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Blotted?

Name :

Email :

Details :×