Blows

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of blow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of blow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

blow എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Blow Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Blow Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;അടി - Adi ;ഊതുന്നു - Oothunnu ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 3:8

The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit."


കാറ്റു ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു ഊതുന്നു; അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു; എങ്കിലും അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Isaiah 54:16

"Behold, I have created the blacksmith Who blows the coals in the fire, Who brings forth an instrument for his work; And I have created the spoiler to destroy.


തീക്കനൽ ഊതി പണിചെയ്തു ഔരോ ആയുധം തീർ‍ക്കുന്ന കൊല്ലനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; നശിപ്പിപ്പാൻ സംഹാരകനെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു


Isaiah 18:3

All inhabitants of the world and dwellers on the earth: When he lifts up a banner on the mountains, you see it; And when he blows a trumpet, you hear it.


ഭൂതലത്തിലെ സർവ്വനിവാസികളും ഭൂമിയിൽ പാർക്കുംന്നവരും ആയുള്ളോരേ, പർവ്വതത്തിന്മേൽ കൊടി ഉയർത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ ; കാഹളം ഊതുമ്പോൾ കേൾപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Blows?

Name :

Email :

Details :×