Boiling

Show Usage

Pronunciation of Boiling  

English Meaning

Heated to the point of bubbling; heaving with bubbles; in tumultuous agitation, as boiling liquid; surging; seething; swelling with heat, ardor, or passion.

  1. Heated to or past the boiling point: a kettle of boiling water.
  2. Very angry or upset; seething.
  3. Used as an intensive: fainted because it was boiling hot; boiling mad over the mistake.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തിളച്ചു മറിയുക - Thilachu Mariyuka ;ഭാഗികമായി വേവിച്ച - Bhaagikamaayi Vevicha | Bhagikamayi Vevicha ;തിളയ്‌ക്കുക - Thilaykkuka ;വേവിച്ച - Vevicha ;തിള - Thila ;ചോർ - Chor ;

തിളപ്പിച്ച - Thilappicha ;തിളപ്പിക്കുക - Thilappikkuka ;കാച്ചല്‍ - Kaachal‍ | Kachal‍ ;സോപ്പുനിർമ്മിതി - Soppunirmmithi ;കുരു - Kuru ;പുഴുങ്ങുക - Puzhunguka ;വേവുക - Vevuka ;ക്വഥനാങ്കം - Kvathanaankam | Kvathanankam ;പരു - Paru ;വേവിക്കല്‍ - Vevikkal‍ ;തിളക്കല്‍ - Thilakkal‍ ;വേവല്‍ - Veval‍ ;ചെറിയ കുരു - Cheriya Kuru ;വേവിക്കക - Vevikkaka ;പുഴുക്കം - Puzhukkam ;ജ്വലനം - Jvalanam ;തിളപ്പിക്കൽ - Thilappikkal ;വെള്ളം - Vellam ;തിളയ്ക്കുക - Thilaykkuka ;വേവിക്കുക - Vevikkuka ;പുഴുക്കലരി - Puzhukkalari ;തിളയ്‌ക്കൽ - Thilaykkal ;തിളപ്പിക്കല്‍ - Thilappikkal‍ ;വേവിക്കൽ - Vevikkal ;ക്വഥം - Kvatham ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 41:20

Smoke goes out of his nostrils, As from a boiling pot and burning rushes.


തിളെക്കുന്ന കലത്തിൽനിന്നും കത്തുന്ന പോട്ടപ്പുല്ലിൽനിന്നും എന്നപോലെ അതിന്റെ മൂക്കിൽനിന്നു പുക പുറപ്പെടുന്നു.


Jeremiah 1:13

And the word of the LORD came to me the second time, saying, "What do you see?" And I said, "I see a boiling pot, and it is facing away from the north."


യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എനിക്കുണ്ടായി: നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. തിളെക്കുന്ന ഒരു കാലം കാണുന്നു. അതു വടക്കുനിന്നു പ്രത്യക്ഷമായി വരുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Boiling?

Name :

Email :

Details :×