Boils

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of boil.
  2. Third-person singular simple present indicative form of boil.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 9:11

And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boils were on the magicians and on all the Egyptians.


പരുനിമിത്തം മന്ത്രവാദികൾക്കു മോശെയുടെ മുമ്പാകെ നില്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പരു മന്ത്രവാദികൾക്കും എല്ലാ മിസ്രയീമ്യർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Exodus 9:9

And it will become fine dust in all the land of Egypt, and it will cause boils that break out in sores on man and beast throughout all the land of Egypt."


അതു മിസ്രയീംദേശത്തു എല്ലാടവും ധൂളിയായി പാറി മിസ്രയീംദേശത്തൊക്കെയും മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങളിൻ മേലും പുണ്ണായി പൊങ്ങുന്ന പരുവാകും എന്നു കല്പിച്ചു.


Deuteronomy 28:27

The LORD will strike you with the boils of Egypt, with tumors, with the scab, and with the itch, from which you cannot be healed.


പരുക്കൾ, മൂലവ്യാധി, ചൊറി, ചിരങ്ങു എന്നിവയാൽ ബാധിക്കും; അവ സൗഖ്യമാകുകയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Boils?

Name :

Email :

Details :×