Bolts

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of bolt.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bolt.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 3:13

Hanun and the inhabitants of Zanoah repaired the Valley Gate. They built it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired a thousand cubits of the wall as far as the Refuse Gate.


താഴ്വരവാതിൽ ഹനൂനും സാനോഹ് നിവാസികളും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു: അവർ അതു പണിതു അതിന്റെ കതകും ഔടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി കുപ്പ വാതിൽവരെ മതിൽ ആയിരം മുഴം കേടുപോക്കി.


Nehemiah 3:15

Shallun the son of Col-Hozeh, leader of the district of Mizpah, repaired the Fountain Gate; he built it, covered it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired the wall of the Pool of Shelah by the King's Garden, as far as the stairs that go down from the City of David.


ഉറവുവാതിൽ മിസ്പാദേശത്തിന്റെ പ്രഭുവായ കൊൽ-ഹോസെയുടെ മകനായ ശല്ലൂൻ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അവൻ അതു പണിതു മേച്ചൽ കഴിച്ചു കതകും ഔടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി രാജോദ്യാനത്തിന്റെ നീർപ്പാത്തിക്കരികെയുള്ള കുളത്തിന്റെ മതിലും ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന കല്പടിവരെ തീർത്തു.


Nehemiah 3:3

Also the sons of Hassenaah built the Fish Gate; they laid its beams and hung its doors with its bolts and bars.


മീൻ വാതിൽ ഹസ്സെനായക്കാർ പണിതു; അവർ അതിന്റെ പടികൾ വെച്ചു കതകും ഔടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Bolts?

Name :

Email :

Details :×