Bough

Show Usage

Pronunciation of Bough  

   

English Meaning

An arm or branch of a tree, esp. a large arm or main branch.

  1. A tree branch, especially a large or main branch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശാഖ - Shaakha | Shakha
× ശിഖരം - Shikharam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 9:48

Then Abimelech went up to Mount Zalmon, he and all the people who were with him. And Abimelech took an ax in his hand and cut down a bough from the trees, and took it and laid it on his shoulder; then he said to the people who were with him, "What you have seen me do, make haste and do as I have done."


അബീമേലെക്കും കൂടെയുള്ള പടജ്ജനമൊക്കെയും സല്മോൻ മലയിൽ കയറി; അബീമേലെൿ കോടാലി എടുത്തു ഒരു മരക്കൊമ്പു വെട്ടി ചുമലിൽ വെച്ചു, തന്റെ പടജ്ജനത്തോടു: ഞാൻ ചെയ്തതു നോക്കി നിങ്ങളും വേഗം അതുപോലെ ചെയ്‍വിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


Isaiah 17:9

In that day his strong cities will be as a forsaken bough And an uppermost branch, Which they left because of the children of Israel; And there will be desolation.


അന്നാളിൽ അവന്റെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ അമോർയ്യരും ഹിവ്യരും യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ നിർജ്ജനദേശം പോലെയാകും. അവ ശൂന്യമായ്തീരും.


Genesis 49:22

"Joseph is a fruitful bough, A fruitful bough by a well; His branches run over the wall.


യോസേഫ് ഫലപ്രദമായോരു വൃക്ഷം, നീരുറവിന്നരികെ ഫലപ്രദമായോരു വൃക്ഷം തന്നേ; അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Bough?

Name :

Email :

Details :×