Bough

Show Usage

Pronunciation of Bough  

English Meaning

An arm or branch of a tree, esp. a large arm or main branch.

  1. A tree branch, especially a large or main branch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ശിഖരം - Shikharam ;മരക്കൊമ്പ് - Marakkompu ;മരക്കൊന്പ് - Marakkonpu ;മരക്കൊമ്പ് - Marakkompu ;മരക്കൊമ്പ്‌ - Marakkompu ;ശാഖ - Shaakha | Shakha ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 49:22

"Joseph is a fruitful bough, A fruitful bough by a well; His branches run over the wall.


യോസേഫ് ഫലപ്രദമായോരു വൃക്ഷം, നീരുറവിന്നരികെ ഫലപ്രദമായോരു വൃക്ഷം തന്നേ; അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു.


Isaiah 17:9

In that day his strong cities will be as a forsaken bough And an uppermost branch, Which they left because of the children of Israel; And there will be desolation.


അന്നാളിൽ അവന്റെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ അമോർയ്യരും ഹിവ്യരും യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ നിർജ്ജനദേശം പോലെയാകും. അവ ശൂന്യമായ്തീരും.


Judges 9:49

So each of the people likewise cut down his own bough and followed Abimelech, put them against the stronghold, and set the stronghold on fire above them, so that all the people of the tower of Shechem died, about a thousand men and women.


പടജ്ജനമെല്ലാം അതുപോലെ ഔരോരുത്തൻ ഔരോ കൊമ്പു വെട്ടി അബീമേലെക്കിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു മണ്ഡപത്തിന്നരികെ ഇട്ടു തീ കൊടുത്തു മണ്ഡപത്തോടു കൂടെ അവരെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശെഖേംഗോപുരവാസികളൊക്കെയും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി ഏകദേശം ആയിരം പേർ മരിച്ചുപോയി.


×

Found Wrong Meaning for Bough?

Name :

Email :

Details :×