Bowls

Show Usage
   

English Meaning

See Bowl, a ball, a game.

  1. Plural form of bowl.
  2. A precision sport where the goal is to roll biased balls (weighted on one side, and called bowls) closer to a smaller white ball (the jack or kitty) than one's opponent is able to do.
  3. A ball used in the game of bowls
  4. Third-person singular simple present indicative form of bowl.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പാത്രം - Paathram | Pathram
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 12:34

So the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their clothes on their shoulders.


അതുകൊണ്ടു ജനം കുഴെച്ച മാവു പുളിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പെ തൊട്ടികളോടുകൂടെ ശീലകളിൽ കെട്ടി ചുമലിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി.


Exodus 25:29

You shall make its dishes, its pans, its pitchers, and its bowls for pouring. You shall make them of pure gold.


അതിന്റെ തളികകളും കരണ്ടികളും പകരുന്നതിന്നുള്ള കുടങ്ങളും കിണ്ടികളും ഉണ്ടാക്കേണം; തങ്കംകൊണ്ടു അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം.


Exodus 25:33

Three bowls shall be made like almond blossoms on one branch, with an ornamental knob and a flower, and three bowls made like almond blossoms on the other branch, with an ornamental knob and a flower--and so for the six branches that come out of the lampstand.


ഒരു ശാഖയിൽ ഔരോ മുട്ടും ഔരോ പൂവുമായി ബദാംപൂപോലെ മൂന്നു പുഷ്പപുടവും മറ്റൊരു ശാഖയിൽ ഔരോ മുട്ടും ഔരോ പൂവുമായി ബദാംപൂപോലെ മൂന്നു പുഷ്പപുടവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; നിലവിളക്കിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആറു ശാഖെക്കും അങ്ങനെ തന്നേ വേണം.


×

Found Wrong Meaning for Bowls?

Name :

Email :

Details :×